Criteris d’avaluació

CRITERIS GENERALS

És obligatòria l’assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències per causa major o amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

L’alumnat de 1r de batxillerat tindrà una setmana d’exàmens de tercera avaluació o final continua segons les assignatures. Al setembre, tindrà dret a una prova extraordinària si no ha superat l’assignatura a l’avaluació ordinària del juny.

L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà quatre dies d’exàmens a finals de trimestre que seguiran el format dels exàmens de la selectivitat però amb la matèria corresponent i tindran un calendari propi. La no presentació a un d’aquests exàmens implica suspendre l’assignatura sempre que no hi hagi una justificació oficial. Tindran quatre dies per possibles recuperacions al maig abans de l’avaluació ordinària final. L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària durant el mes de juny si no ha superat l’assignatura en l’avaluació contínua.

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

La qualificació d’un alumne de 1r i 2n de Batxillerat és la nota que surt del següent percentatge:

Linguistic competence: use of English exam 20% vocabulary tests 10%

Written Communicative Competence: Writing exam 10%  Reader task or test 10% Reading exam 10%

Oral Communicative Competence: Oral Assignments 10% Listening Exam 10%

Autonomous Work: Project or Unit tasks 10%  Homework and Webpage or Blog 10%

Cal tenir en compte que si un alumne no realitza alguna d’aquestes tasques d’avaluació, aquests es comptabilitzaran com a 0 i faran mitjana amb la resta de notes. En cap cas es faran recuperacions o exàmens fora de la data fixada a principi de curs. Com tots els alumnes coneixen les dates dels exàmens amb suficient antelació, no es permetrà cap canvi de data ni es repetirà cap examen a cap alumne que falti aquell dia. També cal tenir en compte que l’alumnat perd el dret a l’avaluació continua si falta injustificadament (sense un paper oficial) a més d’un 15 % de les sessions de classe. La nota d’aquest trimestre serà un 1. Si a l’avaluació final no arriba al 5, haurà de recuperar seguint el procediment ordinari.

Els exàmens d’avaluació no es redueixen a aspectes formals de manipulació lingüística sinó que intenten avaluar la competència comunicativa dels alumnes. Per això s’usen activitats com les que normalment es duen a terme a classe però desenvolupades ara en una situació d’examen; és a dir, són activitats d’aprenentatge que en el moment de l’examen es converteixen en activitats d’avaluació. Això no va en detriment de controls sobre algun aspecte concret del sistema lingüístic anglès (gramàtica o vocabulari), que de vegades són necessaris per a controlar el desenvolupament de certs aspectes formals.

L’expressió oral s’avalua en les seves participacions a classe i en les  activitats orals a l’aula. Es té en compte la seva competència comunicativa i només es tenen en compte els errors que impedeixen aquesta comunicació. A final de curs es pot fer un examen oral individual a cadascun dels alumnes. Els deures i els projectes són una part integral del procés d’aprenentatge dels alumnes ja que sense el treball diari a casa, les tres hores setmanals d’anglès són del tot insuficients. A més a més, és una manera de demostrar llur capacitat per a seguir l’aprenentatge per ells mateixos, el interès que tenen per l’anglès i per la pròpia superació. Per aquesta raó, és condició indispensable presentar-los per poder aprovar l’avaluació final ordinària. No cal dir que l’actitud, la participació, els hàbits d’escoltar i de receptivitat, l’actitud positiva envers la llengua, la utilització de l’anglès com a mitjà de comunicació, l’actitud creativa, la col·laboració amb els altres, l’esforç personal i el treball diari és de vital importància a l’aula. Tots aquests aspectes es tindran en compte en les diferents tasques i s’avaluaran mitjançant les corresponents rúbriques que l’alumnat coneixerà amb antelació per poder fer-la servir com a guia i proporcionar-li avaluació formativa.

Quant a la recuperació, com és una avaluació continua on es valora no només el nivell final de l’alumne sinó també el seu desenvolupament i aprenentatge, considerem que aquesta només és necessària a final de curs. La nota final serà la de la mitjana ponderada on les dues primes avaluacions tindran un pes del 30% i la darrera avaluació 40%.

L’alumnat que no presenti els projectes o activitats, o que tregui menys d’un 4 en l’examen del llibre de lectura haurà de presentar-los i fer un examen del llibre de lectura obligatòriament en la data acordada. En cas contrari, l’assignatura d’anglès estarà suspesa.

Al setembre pels de 1r de batxillerat i al juny pels de 2n de batxillerat, hi haurà un examen extraordinari dels llibres de lectura amb qualificació inferior a 4 i un examen similar als del curs. Podran presentar-se a aquest examen sempre que s’hagin lliurat les tasques i projectes. La nota de l’avaluació extraordinària és la mitjana ponderada entre la nota de curs (30%) i l’examen extraordinari (70%).

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

La nota de final de trimestre s’obtindrà a partir dels següents criteris:

 • 70% de la nota obtinguda en els exercicis individuals que s’aniran fent al final de cada unitat didàctica. Caldrà justificar la no presència en un examen, per tal de tenir una altra convocatòria. En cas contrari, la nota de la prova serà zero i farà mitja amb la resta de notes.
 • 30% de la presentació acurada dels treballs encomanats i del “cahier d’exercices” . A més també es tindrà en compte la presentació dins dels terminis fixats de les tasques d’expressió i comprensió escrita, en cas contrari, la nota a l’hora de fer la mitja serà zero. En aquest apartat també s’inclou la valoració de la lectura i el treball corresponent d’un llibre en llengua francesa corresponent al nivell que s’està cursant. Novament es recorda que cal respectar els terminis d’entrega establerts per tal de poder ser avaluat. El treball d’aprofundiment del llibre de lectura encomanat que s’entregui fora del termini establert tindrà un valor màxim del 50% de la nota.

la competència actitudinal, que compren el treball personal, la comunicació oral, la participació a l’aula i a les activitats que es proposin al llarg del curs també tenen cabuda en aquest apartat.

El barem d’avaluació per obtenir la nota final de curs és la mitjana aritmètica dels tres trimestres.

En cas de no superar el curs, s’encomanarà una tasca de reforç per l’estiu que estarà vinculada a l’examen de setembre. El barem d’avaluació per superar amb èxit l’assignatura al setembre serà la següent mitjana ponderada: 40% nota fi de curs + 30% tasques d’estiu + 30% examen de setembre

 

DEPARTAMENT DE CATALÀ

1r BATXILLERAT

 1. 90% exàmens escrits. Es faran 2 exàmens o 3 per  trimestre segons el llibre de lectura o el temari fet. Les proves dels llibres de lectura constaran de diferents parts (segons el llibre), però la nota final s’obtindrà amb la mitjana de totes les tasques i l’examen i després es contarà com si fos una nota més d’un examen.
 2. 10% actitud a l’aula (participació, deures…)

El descompte de faltes d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic serà de  0,10 punts per falta en tots els exàmens.

La nota final de curs és la mitjana dels tres trimestres

L’arrodoniment a una nota superior serà a partir de 0,7 en les avaluacions i de 0,5 a final de curs.

La nota màxima de la recuperació de setembre és un 5.

 

2n BATXILLERAT

Cada avaluació constarà de dos exàmens escrits, de temes vinculats a la tipologia d’examen de selectivitat i als llibres de lectura obligatòria, que suposaran el 100% de la nota.

L’arrodoniment a una nota superior serà a partir de 0,7 en les avaluacions i de 0,5 a final de curs.

El descompte de faltes d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic serà de  0,10 punts per falta en tots els exàmens, tal com es fa en les proves de Selectivitat.

A final de curs hi haurà exàmens de recuperació de cada avaluació per als alumnes que no aprovin el curs. La nota màxima en aquesta recuperació serà un

SEMINARI DE CASTELLÀ

MATERIAL:

Libro de texto: Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato (Ed. Barcanova).

Lecturas obligatorias:

 • Carmen Laforet. Nada. Editorial Austral.
 • Antonio Buero Vallejo. La Fundación. Editorial Austral

Libreta u hojas para apuntes.

Material de escritura.

Conexión a internet.

Dossier Enlace.

 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS:

 

1r trimestre

ANÁLISIS DEL TEXTO Y ESTUDIO DE LA LENGUA
Lectura: Nada. Carmen Laforet.
 

2º trimestre

ANÁLISIS DEL TEXTO Y ESTUDIO DE LA LENGUA
Lectura: La Fundación.
 

3r trimestre

LITERATURA
Lectura: Segunda antología de poesía española.

 

 

PORCENTAJES y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Exámenes y trabajos 90%
Trabajos y trabajo de aula 10%

Exámenes y/o trabajos:

 • 2 exámenes de temario por evaluación (teóricos y/o prácticos) y un examen del libro de lectura obligatoria. Todos los exámenes que se realicen durante el trimestre tendrán el mismo valor. Los contenidos lingüísticos serán acumulativos.

 Trabajo de Aula:

Exposiciones/exámenes orales (estrechamente relacionados con las lecturas del curso).

 • Lectura (examen, trabajo escrito o exposición oral).
 • Presentación puntual y diaria de las tareas encargadas (esquemas, redacciones, trabajos, actividades de deberes…)
 • Los estudiantes realizarán, con el objetivo de conseguir un buen nivel de corrección ortográfico y expresivo, textos de creación propia (redacciones) y comentarios de texto.
  • Redacción: Extensión de entre 150 y 200 palabras. Se corresponderán con el trabajo de las tipologías textuales (argumentación, instrucción, narración…). Se valorará sobre 10 puntos, y se evaluarán los siguientes aspectos:
   • Adecuación al tema y a lo requerido en la tarea.
   • Organización textual: coherencia, cohesión.
   • Riqueza léxica: variedad en el uso del vocabulario, uso de vocabulario específico…
   • Corrección gramatical: concordancia entre sujeto y predicado, mantenimiento de la consecución temporal (correspondencia verbal), concordancias entre género y número…
   • Corrección ortográfica: cada falta de ortografía tendrá una penalización de 10 puntos sin límite en el descuento.

Actitud:

La actitud tendrá un valor de un 10% en caso de ser negativa.

 • Puntualidad y constancia en la asistencia a clase (salvo en casos debidamente justificados), así como en la presentación de los ejercicios.
 • Participación – con educación, respeto y adecuación- en clase (preguntas, resolución y corrección de ejercicios…)
 • Comportamiento y predisposición hacia el trabajo (buena actitud, traer el material adecuado –cuaderno, libro de texto, fotocopias, libro de lectura…).

 CONSIDERACIONES FINALES.

 • El Bachillerato es una enseñanza postobligatoria, por lo tanto, se presupone que el alumnado quiere asistir a clase para aprovechar las sesiones, por lo tanto, no se tolerará ni el mal comportamiento ni mala actitud, así como la falta de trabajo. La asistencia a clase es obligatoria y, por tanto, debe aprovecharse el tiempo.
 • No se aceptarán tareas fuera de plazo, implicando un 0 en el ejercicio y la penalización en la nota de actitud.
 • NO SE REPETIRÁN EXÁMENES en caso de ausencia no justificada por parte del alumno/a. Se recomienda que el alumnado presente el justificante de visita médica en caso de enfermedad. Si no se justifica la ausencia en el día de la prueba, la calificación del examen contará como 0 y hará media igualmente.
 • Recuperaciones: siendo una materia de evalución sumativa, se puede recuperar la asignatura cuando el alumno supere el trimestre siguiente.
 • Nota de final de curso: la nota final será, por tanto, la del tercer trimestre. En el caso excepcional del alumno que no superara el tercer trimestre, teniendo los dos anteriores aprobados, dependiendo de su predisposición, actitud y trabajo, se podría realizar la media de las notas de los tres trimestres.
 • TODAS LAS TAREAS Y EXÁMENES HARÁN MEDIA (independientemente de su nota; una tarea no presentada o un examen no realizado sin justificación es un 0). PARA APROBAR ES NECESARIO OBTENER UNA NOTA FINAL DE 5.
 • Al alumno que copie o que facilite la copia de algún examen, trabajo o tarea (de otro compañero o de internet) se le calificará con un 0 esa tarea y podría SUSPENDER EL TRIMESTRE, pudiendo superarlo únicamente en las suficiencias de junio.
 • Recuperación de junio: Presentar el dossier de ejercicios que se les entregará en junio y realizar el examen de recuperación de la materia pendiente, así como de las lecturas obligatorias no efectuadas. El baremo de evaluación será: nota del curso 30%, deberes 30%, nota de la prueba de recuperación de junio 40%.

 Estos son los criterios generales para la totalidad del grupo; sin embargo, considerando la individualidad de cada alumno/a, éstos serán evaluados y evaluadas a nivel personal según sus circunstancias, pudiendo, EN ALGÚN MOMENTO Y SIEMPRE DE MANERA JUSTIFICADA, verse modificados los criterios generales.

 

Dos pruebas objetivas por evaluación: Parcial 30%, final 70%; sin descartar la aplicación de criterios de evaluación continua. La media de ambas pruebas supondrá el 70% por cierto de la nota final, correspondiendo el 30% restante a una prueba sobre cada una de las lecturas prescriptivas de los cursos o a la nota de trabajos sobre dichas lecturas. La no lectura de los textos o la no presentación de dichos ejercicios puede conllevar suspender la asignatura.

-Pruebas de lectura:
Fernando de Rojas, La Celestina.
Miguel Mihura, Tres sombreros de copa.
Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.

-Trabajos:
Sobre los poemas de la Antología de poesia española

 

LITERATURA CASTELLANA

En cada evaluación se trabajarán dos de las seis lecturas prescriptivas de la materia, siendo la nota el resultado de los siguientes porcentajes:

 • 25%: Comentario de texto de uno de los poemas trabajados de la Antología poética del Siglo de Oro.
 • 30%: Prueba escrita sobre la primera lectura prescriptiva trimestral.
 • 30%: Prueba escrita sobre la segunda lectura prescriptiva trimestral.
 • 15%: Tareas encomendadas al alumnado (redacciones, comentarios de texto, resúmenes…).

Las preguntas de las pruebas escritas versarán sobre los distintos aspectos recogidos en el temario publicado por Ensenyament:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/pau/documents/materies/lite_castellana/Lectures-prescriptives-de-literatura-castellana-PAU-2021.pdf

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

NOTA DEL TRIMESTRE

Es realitzarà una o dos proves escrites cada trimestre. En aquesta prova  pot sortir qualsevol aspecte tractat en l’assignatura al llarg del curs.

La qualificació de cada trimestre s’obté, per mitja ponderada de les notes obtingudes en la prova escrita i dels treballs presentats, de la següent manera:

75% qualificació prova + 25% qualificació dels treballs (TPs)

La qualificació s’arrodoneix matemàticament al número natural posterior.

NOTA DEL CURS

 • Un alumne supera l’assignatura al JUNY si la nota mitjana de curs (mitjana aritmètica de les tres avaluacions) es ≥4,5. No podran fer mitjana els trimestres suspesos amb una nota inferior a 4.
 • Pel càlcul de la nota finales prendran les notes trimestrals amb decimals (sense arrodonir) i es calcularà la mitjana final.
 • En relació a les tasques del Passport Plus (programa intern de centre):
 1. Es podran presentar fins a 4 activitats PPlus cadascuna de les quals s’avaluarà amb una nota màxima de 0,25 punts.
 2. Les activitats seran del ventall ofert pel docent de la matèria. En cas de voler fer alguna altra activitat alternativa ha de tenir el vistiplau el docent per escrit via correu electrònic.
 3. Temporització de les tasques: el lliurament de les tasques serà d’una activitat pels trimestres 1r i 2n i dos activitats pel 3r trimestre. NO s’acceptarà cap tasca fora d’aquest cronograma.
 4. Com a màxim aquestes activitats podran afegir 1punt a la nota mitjana final.
 5. Només en el cas de tenir una mitja aprovada es sumarà la part proporcional del Passport Plus.

LA RECUPERACIÓ

Si la qualificació no és positiva, es realitzarà una prova extraordinària durant el mes de juny. Aquesta prova serà escrita i l’alumnat haurà de contestar qüestions i/o problemes de tota la matèria, inclòs el contingut dels treballs pràctics.

En aquest cas la qualificació del curs s’obtindrà:

 • Si ha suspès la 3ª avaluació, però la mitjana de curs està aprovada, la nota del examen contarà com a nota del tercer trimestre, i, si s’aprova,  es farà la mitja amb les notes dels altres trimestres.

Els alumnes que no obtinguin qualificació positiva tenen dret a una altra prova final extraordinària de recuperació que es realitzarà al setembre (és el cas de 1r de Batxillerat).

Aquestes proves seran escrites i l’alumnat haurà de contestar qüestions i/o problemes de tota la matèria, inclòs el contingut dels treballs pràctics.

La qualificació serà  de 5,0.

Circumstàncies excepcionals

En cas de situacions excepcionals que requereixen un confinament total o parcial els criteris d’avaluació s’actualitzaran d’acord amb les directius establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i les característiques pròpies de la matèria. Es publicaran en temps real al Moodle de l’assignatura i es comunicaran a tot l’alumnat per la via formal acordada a l’inici de curs.

 

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT

Obtenció de la nota trimestral

85% Mitjana aritmètica de les proves escrites parcials (depenent de les UD de cada trimestre n’hi haurà 2,3,4…) i una prova trimestral acumulativa on s’avaluaran tots els continguts de totes les UD treballades durant el trimestre.
15% Treballs proposats per la professora, informes de pràctiques, activitats,etc.

 

Obtenció de  la nota de final de curs

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica dels 3 trimestres. No podran fer mitjana els trimestres suspesos amb una nota inferior a 4. 

Recuperacions

Juny:

 • Si l’alumne/a obté una nota final igual o superior a 5, però té una o dues notes trimestrals inferiors a 4, haurà de recuperar aquests trimestres.
 • Si l’alumne/a obté una nota final inferior a 5, haurà de recuperar tot el curs.

 Setembre:

Si l’alumne/a suspèn la matèria al juny, haurà de fer l’examen extraordinari de tot el curs al setembre.

No es repetirà cap examen si no és amb un certificat oficial.

Millora de la qualificació final – PASSPORT PLUS
L’alumnat  que obtingui una qualificació de 5 o més com a nota final, tindrà l’oportunitat de millorar-la a través de les activitats Passport Plus que s’aniran proposant durant el curs.
L’alumnat podrà presentar un màxim de 4 activitats Passport Plus i cadascuna pujarà fins a 0,25 punts la nota final abans de l’arrodoniment.”

NOTA per a alumnes de CTMA2 que no han cursat CTMA1

Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que NO hagin cursat Ciències de la Terra de 1r de Batxillerat hauran de superar un complement de formació, que consistirà en un dossier d’activitats i un examen de continguts de 1r que es realitzarà durant el primer mes de classe. La nota s’obtindrà per mitjana aritmètica dels dos instruments, amb un mínim de 4 punts de cada part. 

En cas que no es superi, es proposarà una recuperació durant el curs.

 

BIOLOGIA 1r i 2n Batxillerat

L’avaluació és contínua, és a dir es valora el treball regular i el progrés que l’alumne fa des del començament del curs.
Igualment la matèria avaluable és acumulativa, és a dir en cada prova escrita trimestrals’avaluarà tota la matèria impartida des de principi de curs.
Això es duu a terme de la següent manera :

 • És fa un seguiment de l’aprenentatge de cada alumne durant el desenvolupament de totes les unitats didàctiques observant i qualificant la seva actitud a classe, és a dir, si està atent,
  si participa en la resolució de les qüestions que es plantegen i si realitza correctament els treballs pràctics i les tasques encomanades diàriament.
 • Es fan, com a mínim, dues proves escrites en cada trimestre. En aquestes proves pot sortir qualsevol aspecte tractat en l’assignatura fins al moment de fer la prova. En les proves de cada unitat didàctica hi haurà preguntes de moltes tipologies diferents: resposta múltiple, cert o fals, omplir buits, relacionar conceptes, comparar, descriure, etiquetar parts d’un dibuix i alguna pregunta de proves de selectivitat d’altres anys. Mentre que a la prova trimestral totes les preguntes seran semblants a les proves de selectivitat.
 • L’ alumne presenta un informe dels treballs pràctics realitzats. Caldrà presentar una comunicació de cada TP, en la data establerta pel professor. Presentar els treballs fora de termini
  suposa una reducció de la nota.
 • En la qualificació dels TP i del treball diari es valora tant el contingut com la presentació
  i l’expressió escrita

En concret, la ponderació total sobre la nota serà:

85% Proves escrites parcials (depenent de les UD de cada trimestre n’hi haurà 2,3,4…) i una prova trimestral on s’avaluaran tots els continguts de totes les UD treballades durant el trimestre (és per tant acumulatiu).
15% Treballs proposats per les professores, Informes de pràctiques, activitats,etc.

Obtenció de la nota trimestral

Si al 1r trimestre hi ha 3 UD a avaluar  i un Treball pràctic i 2 informes de laboratori; calcularem així la nota:

Nota trimestral = (( (PE1+PE2+PE3+PT)/4)*0,85) +(((TP+IL1+IL2)/3)*0.15)

Obtenció de  la nota de final de curs

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica dels 3 trimestres

Recuperacions

A final de curs (juny) es farà una prova de recuperació en cas que no s’hagi superat la matèria. Si en aquest examen no es recupera haurà de fer-ho al setembre .

No es repetirà cap examen si no és amb un certificat oficial.

NOTA per a alumnes de Biologia 2 que no han cursat Biologia 1

Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que NO hagin cursat Ciències de la Terra de 1r de Batxillerat hauran de superar un complement de formació, que consistirà en un dossier d’activitats i un examen de continguts de 1r que es realitzarà durant el primer mes de classe. La nota s’obtindrà per mitjana aritmètica dels dos instruments, amb un mínim de 4 punts de cada part.

En cas que no es superi, es proposarà una recuperació durant el curs.

 

FÍSICA I QUÍMICA – PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT

1) Càlcul de notes.

* La nota trimestral serà la mitjana ponderada dels exàmens realitzats i del treballs encomanats i memòries de pràctiques. Per poder realitzar aquesta mitjana ponderada s’haurà de treure, com a mínim, un 3 a tots els exàmens. La nota resultant d’aquest trimestre passarà ponderar amb la resta dels trimestres si la nota trimestral es de, com a mínim, quatre.

* La nota final serà la mitja ponderada de tots els exàmens i dels treballs entregats realitzats durant el curs, sempre que no s’hagi suspès cap trimestre amb una nota inferior a quatre.

2) Recuperacions.

Si la nota trimestral és inferior a 4 (o s’ha tret una nota inferior a 3 en algun examen), s’ha de recuperar aquest trimestre a final de curs.

3) Ponderació de notes.

* Exàmens 90%

Dins d’aquest percentatge, els exàmens d’un trimestre poden estar ponderats en funció de la importància (o dificultat) de la matèria. Cada professor explicarà a la seva matèria aquesta ponderació.

* Treballs encomanats i memòries de pràctiques (10%)

La nota d’aquest apartat serà la mitjana ponderada dels treballs i/o memòries entregats dins del termini establert.

 

 

SEMINARI DE LLENGÜES CLÀSSIQUES

1r BATXILLERAT: LLATÍ I i GREC I

La nota de final de trimestre s’obtindrà a partir dels següents criteris:

80% Proves escrites de llengua llatina i de cultura (civilització, literatura, llatinismes i etimologia).

Es faran dos exàmens al trimestre, un de llengua (que valdrà el 40%) i l’altre de cultura (que valdrà el 30%)

En algun dels trimestres els alumnes hauran de realitzar algun treball i/o examen de lectura que també serà contat en aquest apartat.

20% Actitud i treball a casa: seguiment dels deures, traduccions i presentació d’activitats proposades.

 

L’alumne ha de tenir en compte que, en els exàmens, les faltes d’ortografia poden descomptar fins a un punt.

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, l’alumne no serà avaluat i haurà de recuperar la matèria. També és obligatòria l’assistència a totes les proves escrites. En cas de no poder assistir-hi, l’alumne haurà de presentar la justificació pertinent per tal de poder repetir la prova.

Al tractar-se d’una avaluació contínua no hi haurà exàmens de recuperació durant el curs. La nota final, sempre que el 3r trimestre estigui aprovat, seguirà aquest percentatge:

 • 1r trimestre: 25%
 • 2n trimestre: 35%
 • 3r trimestre: 40%

Hi haurà una prova final o extraordinària al setembre per a tots aquells alumnes que no hagin acreditat els seus coneixements al llarg del curs.

 

2n Batxillerat: LLATÍ II i GREC II

La nota de final de trimestre s’obtindrà a partir dels següents criteris:

80% Proves escrites de llengua llatina i de cultura (civilització, llatinismes, literatura i etimologia).

Es faran dos exàmens al trimestre, un de llengua (que valdrà el 30%) i l’altre trimestral tipus selectivitat (que valdrà el 40%)

En algun dels trimestres els alumnes hauran de realitzar algun treball i/o examen de lectura que també serà contat en aquest apartat.

20% Actitud i treball a casa: seguiment dels deures, traduccions i presentació d’activitats proposades.

 

L’alumne ha de tenir en compte que, en els exàmens, les faltes d’ortografia poden descomptar fins a un punt.

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, l’alumne no serà avaluat i haurà de recuperar la matèria. També és obligatòria l’assistència a totes les proves escrites. En cas de no poder assistir-hi, l’alumne haurà de presentar la justificació pertinent per tal de poder repetir la prova.

Al tractar-se d’una avaluació contínua no hi haurà exàmens de recuperació durant el curs. La nota final, sempre que el 3r trimestre estigui aprovat, seguirà aquest percentatge:

 • 1r trimestre: 25%
 • 2n trimestre: 35%
 • 3r trimestre: 40%

Hi haurà una prova final o extraordinària al juny per a tots aquells alumnes que no hagin acreditat els seus coneixements al llarg del curs.

 

 

 SEMINARI DE MATEMÀTIQUES

L’assistència a les classes és obligatòria. Per tant, en el cas que un alumne superi el 15% d’absències per trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua, és a dir, no podrà presentar-se a les proves que es realitzin durant aquell trimestre.

És obligatòria l’assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències per causa major o amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

L’alumnat de 2n de batxillerat durant els tres dies reservats per a exàmens trimestrals, tindrà un examen trimestral de matemàtiques que seguirà el format dels exàmens de la selectivitat però amb la matèria acumulada aquell trimestre. La no presentació a un d’aquests exàmens implica suspendre la matèria sempre que no hi hagi una justificació oficial.

Nota trimestral

La nota trimestral s’obtindrà de la mitjana ponderada de les següents qualificacions:

 • 1r de BATXILLERAT:
  • Proves escrites (90%): la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les diferents proves que es realitzaran en finalitzar una o dues unitats.
  • El treball diari (deures), el lliurament d’activitats encomanades, … computarà el 10% de la nota.
 • 2n de BATXILLERAT:
  • Proves escrites (90%): Hi hauran proves parcials durant el trimestre que computaran el 40% de la nota, i un examen trimestral que computarà el 60% de la nota.
  • El treball diari (deures), el lliurament d’activitats encomanades, … computarà el 10% de la nota.

Nota final de curs

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes cada trimestre, sempre que tots els trimestres s’hagin aprovat o recuperat.

En cas que l’alumne tingui un sol trimestre suspès amb una qualificació igual o superior a 3, també es calcularà la mitjana aritmètica i, si la qualificació resultant és igual o superior a 5, la matèria queda aprovada.

Recuperacions

Per a la recuperació dels trimestres caldrà aprovar una prova escrita. 

L’alumnat de 1r de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària al mes de setembre si no ha superat la matèria al juny.

L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària durant el mes de juny si no ha superat la matèria en l’avaluació contínua.

Matèries pendents:

L’alumnat de 2n de batxillerat que tingui pendent la matèria de 1r, té una convocatòria extraordinària durant el mes d’abril. La recuperació consistirà en la realització d’un examen extraordinari.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ECONOMIA DE L’EMPRESA

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, l’alumne no serà avaluat i haurà de recuperar la matèria. També és obligatòria l’assistència a totes les proves escrites. En cas de no poder assistir-hi, l’alumne haurà de presentar la justificació oficial pertinent per tal de poder repetir la prova.

Nota trimestral

1r de Batxillerat

 • Proves escrites (80%): Proves escrites i/o fase del pla d’empresa lliurat a Desafio Junior d’ESIC. Per a poder fer mitjana, la nota de les proves i/o fase no pot ser inferior a 3.
 • Les pràctiques d’informàtica, les activitats de classe, jocs de rols, debats, comentaris econòmics, puntualitat, actitud, etc. computaran el 20%.

 2n de Batxillerat

 • Proves escrites (90%): Hi haurà una prova parcial durant el trimestre que computarà el 30% de la nota, i un examen trimestral tipus selectivitat que comptarà el 70%. Per a poder fer mitjana, les qualificacions de les proves no poden ser inferiors a 3.
 • Activitats a realitzar a l’aula: activitats, vídeos, simulacions, articles de premsa, exercicis, puntualitat, actitud,… computaran el 10%.

Nota de final de curs

 1r de Batxillerat

La nota final serà la mitjana de la nota de cadascun dels trimestres. Per a fer la nota mitjana final és necessari com a mínim un 5 de cadascun dels trimestres.

 2n de Batxillerat

L’avaluació serà contínua. La nota final, sempre que el tercer trimestre estigui aprovat, s’obtindrà del següent còmput:

 • 1r trimestre: 25%
 • 2n trimestre: 35%
 • 3r trimestre: 40%

Recuperacions

Els alumnes de 1r de batxillerat amb algun trimestre suspès tindran la possibilitat de recuperar-lo un cop finalitzat el trimestre.

Així mateix, l’alumnat de 1r de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària al mes de setembre si no ha superat la matèria al juny.

 L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària durant el mes de juny si no ha superat la matèria en l’avaluació contínua de maig.

Matèries pendents de cursos anteriors

Per a l’alumnat de 2n de batxillerat: es duran a terme unes  proves de recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat durant el curs següent, segons calendari.

 

ECONOMIA (1R BATXILLERAT)

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, l’alumne no serà avaluat i haurà de recuperar la matèria. També és obligatòria l’assistència a totes les proves escrites. En cas de no poder assistir-hi, l’alumne haurà de presentar la justificació oficial pertinent per tal de poder repetir la prova.

Nota trimestral

 • Proves escrites (80%): Proves escrites i/o supòsits pràctics en funció de la unitat. Per a poder fer mitjana, la nota de la prova i/o supòsit pràctic no pot ser inferior a 3.
 • Les pràctiques d’informàtica, les activitats de classe, vídeos, exercicis, deures, comentaris econòmics, debats, puntualitat, actitud, etc. computaran el 20%.

 Nota de final de curs

La nota final serà la mitjana de la nota de cadascun dels trimestres. Per a fer la nota mitjana final és necessari com a mínim un 5 de cadascun dels trimestres.

 Recuperacions

Els alumnes amb algun trimestre suspès tindran la possibilitat de recuperar-lo un cop finalitzat el trimestre.

Així mateix, l’alumnat tindrà dret a una prova extraordinària al mes de setembre si no ha superat la matèria al juny.

 Matèries pendents de cursos anteriors

Per a l’alumnat de 2n de batxillerat: es duran a terme unes proves de recuperació de matèries pendents de 1r de Batxillerat durant el curs següent, segons calendari.

 

SEMINARI D’HISTÒRIA

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, no serà avaluat aquell trimestre i podrà recuperar la matèria a la fi del curs o amb proves ad hoc.

 

1r de BATXILLERAT

Criteris AVALUACIÓ HMC. 

 • Elaboració de la nota de matèria en cada avaluació: La qualificació de la nota per cada avaluació constarà de la mitjana d’activitats i les 2 proves escrites per cada trimestre. Es tindrà en compte un 80% de les proves escrites (parcial-30% i final de trimestre-50%) i les activitats dutes a terme a l’aula i de lliurament que representen un 20% de la qualificació.
 • Recuperacions: En acabar el curs es calcularà la nota mitjana dels tres trimestres. Els alumnes que obtinguin una qualificació d’insuficient hauran de recuperar el contingut de tot el curs a la prova del mes de juny. Aquesta recuperació es durà a terme mitjançant la realització d’una prova escrita. En cas de suspendre-la caldrà anar a la recuperació extraordinària del setembre.
 • Elaboració de la nota de final de curs: La nota final de curs és la mitjana de les qualificacions dels tres trimestres o de la nota final de la prova extraordinària en cas de suspendre la matèria en convocatòria ordinària. Els alumnes que arribin a fer un 15% de faltes en la matèria, perdran l’avaluació continuada d’aquell trimestre, havent-lo de recuperar a les avaluacions de recuperació del maig.
 • Recuperació de pendents: Els alumnes que no hagin aprovat la matèria i estiguin cursant 2n de batxillerat, tindran l’oportunitat de realitzar un examen extraordinari a mitjans del segon trimestre.

2n de BATXILLERAT:

HISTÒRIA 2n de batxillerat:

 • 80% – 2 exàmens* trimestrals tipus selectivitat (40%+40%). * un examen per cada bloc de continguts.
 • 20% – treball continuat (mitjana dels lliuraments – treballs, activitats diàries, etc.).
  NOTA DE FI DE CURS:

  • Mitjana dels tres trimestres (T1+T2+T3 / 3)
  • Recuperació: prova extraordinària al JUNY (prova escrita)

HISTÒRIA DE L’ART.  2n de batxillerat:

 •  80% – 2 exàmens trimestrals tipus selectivitat (40%+40%).
 • 20% – treball continuat (mitjana dels lliuraments – treballs, activitats diàries, etc.).

NOTA DE FI DE CURS:

 • Mitjana dels tres trimestres (T1+T2+T3 / 3)
 •  Recuperació: prova extraordinària al JUNY (prova escrita)

 

GEOGRAFIA. 2n de BATXILLERAT:

  • Elaboració de la nota de matèria en cada avaluació: La qualificació de la nota per cada avaluació constarà de la mitjana d’activitats i les 2 proves escrites per cada trimestre. Es tindrà en compte un 80% de les proves escrites (parcial-30% i final de trimestre-50%) i les activitats dutes a terme a l’aula i de lliurament que representen un 20% de la qualificació.
  • Recuperacions: No hi ha recuperacions trimestrals. En acabar el curs es calcularà la nota mitjana dels tres trimestres. Els alumnes que obtinguin una qualificació d’insuficient hauran de recuperar el contingut de tot el curs a la prova extraordinària del mes de juny. Aquesta recuperació es durà a terme mitjançant la realització d’una prova escrita.
  • Elaboració de la nota de final de curs: La nota final de curs és la mitjana de les qualificacions dels tres trimestres o de la nota final de la prova extraordinària en cas de suspendre la matèria en convocatòria ordinària. Els alumnes que arribin a fer un 15% de faltes en la matèria, perdran l’avaluació continuada d’aquell trimestre, havent-lo de recuperar a les avaluacions de recuperació del maig.
  • Recuperació de pendents: Els alumnes que no hagin aprovat la matèria tindran l’oportunitat de realitzar un examen extraordinari a finals de juny.

 

SEMINARI DE TECNOLOGIA

CRITERIS AVALUACIÓ 1 r. i 2 n. BATXILLERAT. TECNOLOGIA INDUSTRIAL I – II i ELECTROTÈCNIA.

El desenvolupament de l’assignatura es realitzarà mitjançant explicacions i exposicions que tant les pot fer el professor com l’aportació dels alumnes.

 

VALORACIÓ DE LA MATÈRIA TRIMESTRAL

70 %  PART DE CONEIXEMENTS. (mínim de 2 controls parcials escrits i 1 trimestral cada avaluació). L’examen trimestral correspon al 50% de la part de coneixements i els parcials, l’altre 50%.
En els exàmens trimestrals podran aparèixer preguntes relacionades amb els coneixements donats fins al moment.

30 % PART PROCEDIMENTAL. Es valorarà problemes, esquemes i treballs.

NOTA DEL TRIMESTRE: 70% PART CONEIXEMENTS + 30% PART PROCEDIMENTAL

NOTA DEL CURS: Serà la mitjana ponderada del tres trimestres.
Es donarà la possibilitat d’augmentar, només en el cas d’aprovar la matèria, fins 1 punt la nota final amb activitats Passport Plus.

EN CAS DE NO SUPERAR EL CURS, CALDRÀ REALITZAR UN EXAMEN DE RECUPERACIÓ ABANS DE L’AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA.

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE:

L’alumne realitzarà un examen escrit que inclourà tota la matèria donada durant el curs.

ASSISTÈNCIA A CLASSE.

L’assistència a les classes és obligatòria. Per tant, en el cas que un alumne superi el 15% d’absències per trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua.

És obligatòria la assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències per causa major o amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

ACTITUD:

(% ) No ponderable per l’assignatura però cal tenir aprovada l’actitud, per tal de superar la matèria o assignatura. Si un alumne no supera, és a dir suspèn l’actitud, NO POT APROVAR L’ASSIGNATURA.

ASPECTES QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER VALORAR L’ACTITUD:

a)      Neteja i ordre  de la classe.
b)      Neteja i ordre a l’institut i altres espais que el conformen.
c)      Puntualitat a l’hora d’arribada a les classes.
d)      Participació en la classe.
e)      Respecte al professor.
f)       Respecte als companys i altres alumnes del centre.

 

SEMINARI D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

1) Càlcul de notes.

* La nota trimestral serà la mitjana ponderada dels exàmens realitzats, dels deures, la puntualitat i treballs entregats. Per poder realitzar aquesta mitjana ponderada s?haurà de treure, com a mínim, un 3 a tots els exàmens. La nota resultant d?aquest trimestre passarà ponderar amb la resta dels trimestres si la nota trimestral es de, com a mínim, quatre.

* La nota final serà la mitja ponderada de tots els exàmens, dels deures, puntualitat i treballs entregats realitzats durant el curs, sempre que no s’hagi suspès cap trimestre amb una nota inferior a quatre.

2) Recuperacions.

Si la nota trimestral és inferior a 4 (o s’ha tret una nota inferior a 3 en algun examen), s’ha de recuperar aquest trimestre a final de curs.

3) Ponderació de notes.

*Els exàmens d?un trimestre poden estar ponderats en funció de la importància (o dificultat) del tema i en funció de si és tracta de primer o segon de batxillerat.

*Treballs encomanats i dossiers van d’un 40% a primer de batxillerat a un 10 % a segon.

SEMINARI DE FILOSOFIA

L’alumnat filosòficament competent és aquell que ha après a detectar, analitzar i produir problematitzacions, conceptualitzacions i argumentacions en el debat d’una qüestió filosòfica. Aquestes competències s’avaluen mitjançant les següents eines:

Proves orals i escrites 80%
Seguiment de les tasques realitzades (deures, treballs, glossari…) 15%
Seguiment dels hàbits actitudinals envers la matèria i les persones (respecte, interès, puntualitat,…) 5%
Els treballs optatius poden pujar la nota final del trimestre fins a un punt.

 

És necessari obtenir al menys una nota de 3 punts en cada prova per poder fer la mitja de la nota final del trimestre, així com haver entregat totes les tasques.

La recuperació dels blocs no superats a 1r de batxillerat es durà a terme mitjançant un comentari de text i unes preguntes generals sobre els blocs treballats (el saber filosòfic, l’ésser humà, el coneixement, la societat, l’ètica i la política). La qualificació màxima que es pot obtenir en la fase de recuperació és de cinc punts.

La recuperació dels trimestres no superats a 2n de batxillerat es durà a terme mitjançant una prova similar a les proves d’accés a la universitat centrada en el coneixement de les lectures obligatòries no superades.

L’avaluació de l’activitat docent es durà a terme en finalitzar, cada trimestre així com quan la professora ho consideri oportú, utilitzant el mètode Lipman de Filosofia 3/18 que se centra, sobretot, en la disposició emocional cap a la matèria per part de l’alumne, havent d’especificar, en cas que aquesta sigui negativa, les raons del seu malestar.

 

SEMINARI DE MÚSICA

2n BATXILLERAT

Es valoraran els coneixements adquirits a través d’exàmens periòdics per temes de tipus text, com els que es fan a selectivitat. Aquests exàmens consten d’una primera part amb dues o tres audicions i un parell de preguntes per cadascuna d’elles i una segona part amb un qüestionari sobre el tema. Les audicions, en forma de fragments curts i significatius, es posaran un parell de cops cadascuna amb un interval de temps entre elles per tal de donar temps a llegir els enunciats i triar les respostes.

Tant les preguntes referides a les audicions com les del qüestionari oferiran quatre possibles respostes de les que només una serà correcta, havent de marcar clarament l’alumne la lletra a la que es refereix la resposta que triï, sense ambigüitats. Les preguntes no contestades no comptaran en el còmput final, però les fallides descomptaran un terç de punt cadascuna.

La nota trimestral s’arrodonirà cap al sencer més proper, guardant la nota decimal real per tal de fer la mitja final dels tres trimestres.

La recuperació es farà al maig, dins la setmana prevista a tal efecte i serà de tot el temari excepte en el cas que només s’hagi suspès un sol trimestre, recuperant tant sols la matèria pertanyent a aquest en un únic examen.

 

SEMINARI EDUCACIÓ FÍSICA

·     Conèixer els continguts treballats a classe en referència a normes, objectius, estratègies i seguretat.

·     Prova escrita, presentació de dossier, i / o aplicació pràctica) 20%

 

·     Preparar i dur a terme de manera autònoma diferents projectes d’ensenyament-aprenentatge optimitzant els recursos disponibles i la situació actual de pandèmia.

·     Seguiment del procés seguit per l’alumne (observació diària)

 

40%

·     Mostrar un cert nivell i millora en els diferents tests físics i projectes d’ensenyament aprenentatge. ·     Execució de les diferents proves i tests físics. 20%
·     Respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais, els materials i els companys.

·     Assumir els valors de l’esforç, la constància i la perseverança en la consecució dels objectius

·     Seguiment i observació diària. 20%

Nota: Aquest curs s’han exclòs com a ítem avaluatiu els hàbits higiènics (canvi obligatori de samarreta i dutxa opcional) donada la limitació en l’ús dels vestidors a causa de la pandèmia.

Recuperació dels trimestres suspesos:

Si la nota del trimestre és inferior a 4,5 l’alumne ha de recuperar el trimestre.

Per tal de recuperar el trimestre suspès l’alumne haurà de;

 1. Presentar un dossier i/o realitzar una prova escrita sobre els continguts desenvolupats durant el trimestre.
 2. Preparar i realitzar un projecte pràctic d’ensenyament aprenentatge dels realitzats durant el trimestre.

 Càlcul de la nota final del curs:

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres.

Aquesta nota final serà calculada sempre i quan la nota final de cada trimestre sigui superior o igual a 4.

 Recuperació de tot el curs:

 1. Presentació dels dossiers i/o realització d’una prova escrita del temes desenvolupats durant el curs.
 2. Realització d’un projecte pràctic d’ensenyament aprenentatge per cada trimestre.