Criteris d’avaluació

CRITERIS GENERALS

És obligatòria l’assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències per causa major o amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

L’alumnat de 1r de batxillerat tindrà una setmana d’exàmens de tercera avaluació o final continua segons les assignatures. Al setembre, tindrà dret a una prova extraordinària si no ha superat l’assignatura a l’avaluació ordinària del juny.

L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà quatre dies d’exàmens a finals de trimestre que seguiran el format dels exàmens de la selectivitat però amb la matèria corresponent i tindran un calendari propi. La no presentació a un d’aquests exàmens implica suspendre l’assignatura sempre que no hi hagi una justificació oficial. Tindran quatre dies per possibles recuperacions al maig abans de l’avaluació ordinària final. L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària durant el mes de juny si no ha superat l’assignatura en l’avaluació contínua.

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

La qualificació d’un alumne de 1r i 2n de Batxillerat és la nota que surt del següent percentatge:

Linguistic competence: use of English exam 20% vocabulary tests 10%

Written Communicative Competence: Writing exam 10%  Reader task or test 10% Reading exam 10%

Oral Communicative Competence: Oral Assignments 10% Listening Exam 10%

Autonomous Work: Project or Unit tasks 10%  Homework and Webpage or Blog 10%

Cal tenir en compte que si un alumne no realitza alguna d’aquestes tasques d’avaluació, aquests es comptabilitzaran com a 0 i faran mitjana amb la resta de notes. En cap cas es faran recuperacions o exàmens fora de la data fixada a principi de curs. Com tots els alumnes coneixen les dates dels exàmens amb suficient antelació, no es permetrà cap canvi de data ni es repetirà cap examen a cap alumne que falti aquell dia. També cal tenir en compte que l’alumnat perd el dret a l’avaluació continua si falta injustificadament (sense un paper oficial) a més d’un 15 % de les sessions de classe. La nota d’aquest trimestre serà un 1. Si a l’avaluació final no arriba al 5, haurà de recuperar seguint el procediment ordinari.

Els exàmens d’avaluació no es redueixen a aspectes formals de manipulació lingüística sinó que intenten avaluar la competència comunicativa dels alumnes. Per això s’usen activitats com les que normalment es duen a terme a classe però desenvolupades ara en una situació d’examen; és a dir, són activitats d’aprenentatge que en el moment de l’examen es converteixen en activitats d’avaluació. Això no va en detriment de controls sobre algun aspecte concret del sistema lingüístic anglès (gramàtica o vocabulari), que de vegades són necessaris per a controlar el desenvolupament de certs aspectes formals.

L’expressió oral s’avalua en les seves participacions a classe i en les exposicions orals i altres activitats orals a l’aula. Es té en compte la seva competència comunicativa i només es tenen en compte els errors que impedeixen aquesta comunicació. A final de curs es pot fer un examen oral individual a cadascun dels alumnes. Els deures i els projectes són una part integral del procés d’aprenentatge dels alumnes ja que sense el treball diari a casa, les tres hores setmanals d’anglès són del tot insuficients. A més a més, és una manera de demostrar llur capacitat per a seguir l’aprenentatge per ells mateixos, el interès que tenen per l’anglès i per la pròpia superació. Per aquesta raó, és condició indispensable presentar-los per poder aprovar l’avaluació final ordinària. No cal dir que l’actitud, la participació, els hàbits d’escoltar i de receptivitat, l’actitud positiva envers la llengua, la utilització de l’anglès com a mitjà de comunicació, l’actitud creativa, la col·laboració amb els altres, l’esforç personal i el treball diari és de vital importància a l’aula. Tots aquests aspectes es tindran en compte en les diferents tasques i s’avaluaran mitjançant les corresponents rúbriques que l’alumnat coneixerà amb antelació per poder fer-la servir com a guia i proporcionar-li avaluació formativa.

Quant a la recuperació, com és una avaluació continua on es valora no només el nivell final de l’alumne sinó també el seu desenvolupament i aprenentatge, considerem que aquesta només és necessària a final de curs. La nota final serà la de la mitjana ponderada on les dues primes avaluacions tindran un pes del 30% i la darrera avaluació 40%.

L’alumnat que no presenti els projectes o activitats, o que tregui menys d’un 4 en l’examen del llibre de lectura haurà de presentar-los i fer un examen del llibre de lectura obligatòriament en la data acordada. En cas contrari, l’assignatura d’anglès estarà suspesa.

Al setembre pels de 1r de batxillerat i al juny pels de 2n de batxillerat, hi haurà un examen extraordinari dels llibres de lectura amb qualificació inferior a 4 i un examen similar als del curs. Podran presentar-se a aquest examen sempre que s’hagin lliurat les tasques i projectes. La nota de l’avaluació extraordinària és la mitjana ponderada entre la nota de curs (30%) i l’examen extraordinari (70%).

 

 

DEPARTAMENT DE FRANCÈS

La nota de final de trimestre s’obtindrà a partir dels següents criteris:

 • 70% de la nota obtinguda en els exercicis individuals que s’aniran fent al final de cada unitat didàctica. Caldrà justificar la no presència en un examen, per tal de tenir una altra convocatòria. En cas contrari, la nota de la prova serà zero i farà mitja amb la resta de notes.
 • 30% de la presentació acurada dels treballs encomanats i del “cahier d’exercices” . A més també es tindrà en compte la presentació dins dels terminis fixats de les tasques d’expressió i comprensió escrita, en cas contrari, la nota a l’hora de fer la mitja serà zero. En aquest apartat també s’inclou la valoració de la lectura i el treball corresponent d’un llibre en llengua francesa corresponent al nivell que s’està cursant. Novament es recorda que cal respectar els terminis d’entrega establerts per tal de poder ser avaluat. El treball d’aprofundiment del llibre de lectura encomanat que s’entregui fora del termini establert tindrà un valor màxim del 50% de la nota.

la competència actitudinal, que compren el treball personal, la comunicació oral, la participació a l’aula i a les activitats que es proposin al llarg del curs també tenen cabuda en aquest apartat.

El barem d’avaluació per obtenir la nota final de curs és la mitjana aritmètica dels tres trimestres.

En cas de no superar el curs, s’encomanarà una tasca de reforç per l’estiu que estarà vinculada a l’examen de setembre. El barem d’avaluació per superar amb èxit l’assignatura al setembre 2017 serà la següent mitjana ponderada: 40% nota fi de curs + 30% tasques d’estiu + 30% examen de setembre

 

 

DEPARTAMENT DE CATALÀ

1r BATXILLERAT

Llengua catalana. A cada avaluació hi haurà:

Exàmens (2):  90%

Treball diari, dictats, redaccions i treballs voluntaris : 10%

Arrodoniment  a partir de ‘7. Al juny, de ‘5. Per aprovar l’assignatura cal obtenir un 5 de nota mitjana de les 3 avaluacions. No hi haurà recuperació extraordinària al mes de juny.

Si les absències trimestrals o anuals superen el 15%, caldrà presentar-se a una prova extraordinària trimestral o anual, perdent l’opció de mitjana d’exàmens o avaluacions.

La no lectura dels llibres de lectura obligatoris implicarà suspendre l’assignatura i caldrà recuperar-los per accedir a l’opció de mitjana d’exàmens o avaluacions.

Les faltes d’ortografia poden descomptar fins a un màxim de dos punts en la nota de l’examen.

Recuperacions setembre: nota d’examen. 100%. La nota màxima de setembre serà un 5.

2n BATXILLERAT

Llengua catalana. A cada avaluació hi haurà:

Exàmens parcials : 30%

Propostes de treball sobre el llibre de lectura: 20%

1 examen acumulatiu tipus Selectivitat: 50%

El descompte de faltes d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic serà de  0,10 punts per falta en tots els exàmens, tal com es fa en les proves de Selectivitat.

L’avaluació de la llengua oral estarà present en tots els cursos en forma d’exposicions orals, comentaris de text, resums orals, lectura en veu alta, sobre els llibres de lectura i altres textos.

La bona actitud i el treball diari són indispensables per aprovar l’assignatura.

A final de curs hi haurà exàmens de recuperació de cada avaluació per als alumnes que no aprovin el curs.

SEMINARI DE CASTELLÀ

Dos pruebas objetivas por evaluación: Parcial 30%, final 70%; sin descartar la aplicación de criterios de evaluación continua. La media de ambas pruebas supondrá el 70% por cierto de la nota final, correspondiendo el 30% restante a una prueba sobre cada una de las lecturas prescriptivas de los cursos o a la nota de trabajos sobre dichas lecturas. La no lectura de los textos o la no presentación de dichos ejercicios puede conllevar suspender la asignatura.

-Pruebas de lectura:
Fernando de Rojas, La Celestina.
Miguel Mihura, Tres sombreros de copa.
Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.

-Trabajos:
Sobre los poemas de la Antología de poesia española

 

LITERATURA CASTELLANA

En cada evaluación la nota será el resultado de los siguientes porcentajes:
1. Primer examen…………………………………………….. 35%
2. Segundo examen………………………………………….. 35%
3. Actitudes………………30%

 

 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS

CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CONSIDERACIONS GENERALS
L’avaluació és contínua, és a dir es valora el treball regular i el progrés que l’alumne fa des
de el començament (del trimestre, del curs, del batxillerat).
Igualment la matèria avaluable és acumulativa, és a dir en cada prova escrita s’avaluarà
tota la matèria impartida des de principi de curs.
Això es duu a terme de la següent manera :
1. És fa un seguiment de l’aprenentatge de cada alumne durant el desenvolupament
de totes les unitats didàctiques.
2. Es faran una o dues proves escrites en cada trimestre. En aquestes proves pot
sortir qualsevol aspecte tractat en l’assignatura al llarg del curs.
3. L’ alumne presenta un informe dels treballs pràctics (TP) realitzats. Caldrà
presentar una comunicació de cada TP, en la data establerta pel professor.
Presentar els treballs fora de termini suposarà que la qualificació sigui 0.
4. En la qualificació dels TP i del treball diari es valora tant el contingut com la
presentació i l’expressió escrita (≈ 25% de la qualificació).
Moltes de les tasques encomanades diàriament (deures, lectura de textos, enunciats,
intervencions en el transcurs de la classe,…) així com alguns TP, es comuniquen de
forma oral. En aquest cas es valora tant el seu contingut com la presentació (power
point, pòsters, gràfics, dibuixos, .. ) i expressió oral (≈ 25% de la qualificació).
Presentar els treballs fora de termini suposarà que la qualificació sigui 0.
5. El professor podrà oferir la possibilitat de fer un TP voluntari i presentar-lo el dia de
l’examen per tal de pujar 0,5 pt. la nota d’examen, sempre i quan s’hagin lliurat totes
les tasques encomanades fins aquell moment (sense excepció).

No es repetirà cap examen si no és amb un certificat mèdic oficial.

Departament de Ciències de la Naturalesa
Curs 2019-2020

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ.
Els especificats per matèria al decret 142/2008.
Que es concreten en:
1. Reflexionar sobre els fenòmens naturals i l’impacte del desenvolupament humà
en el medi tenint en compte aspectes vinculats a l’ecologia i la sostenibilitat.
2. Argumentar les avantatges i inconvenients del desenvolupament científic tenint
en compte aspectes ètics, socials, econòmics i polítics.
3. Saber interpretar diferents tipologia de dades i gràfics tot establint relació amb
els fenòmens que descriuen.
4. Reconèixer en la vida quotidiana aplicacions derivades de les diferents ciències
aplicades.
5. Contextualitzar els fenòmens relacionats amb la distribució de recursos naturals i
tecnològics en el món globalitzat.
6. Discernir entre les evidències derivades del coneixement científic i la
pseudociència construïda a base de idees preconcebudes i suposicions.
7. Conèixer les principals bases científiques sobre les que es sustenta la recerca en
matèria tecnològica i humana per tal d’entendre les controvèrsies del principals
debats socials.
8. Transferir a la vida quotidiana una actitud responsable, solidària i sostenible vers
les persones i el medi a partir del coneixements adquirits.
9. Adquirir habilitats vinculades amb la recerca i l’ús de la tecnologia per tal de
poder aplicar-los en diferents contextos d’estudi i treball.
10. Relacionar les polítiques globals en l’àmbit científic i social tot valorant la seva
implicació en la salut i en la qualitat de vida dels individus de diferents territoris.

 

Criteris Avaluació de Ciències de la Terra i del Medi Ambient

Obtenció de la nota trimestral

85% Mitjana aritmètica de les proves escrites parcials (depenent de les UD de cada trimestre n’hi haurà 2,3,4…) i una prova trimestral acumulativa on s’avaluaran tots els continguts de totes les UD treballades durant el trimestre.
15% Treballs proposats per la professora, informes de pràctiques, activitats,etc.

 

Obtenció de  la nota de final de curs

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica dels 3 trimestres. No podran fer mitjana els trimestres suspesos amb una nota inferior a 4. 

Recuperacions

Juny:

 • Si l’alumne/a obté una nota final igual o superior a 5, però té una o dues notes trimestrals inferiors a 4, haurà de recuperar aquests trimestres.
 • Si l’alumne/a obté una nota final inferior a 5, haurà de recuperar tot el curs.

 

Setembre:

Si l’alumne/a suspèn la matèria al juny, haurà de fer l’examen extraordinari de tot el curs al setembre.

L’alumnat que vulgui pujar nota també pot presentar-se a aquesta prova. En aquest cas si la qualificació obtinguda es superior a 7,0 augmentarà en 0,5 punts la nota mitjana de tot el curs.

No es repetirà cap examen si no és amb un certificat oficial.

 

NOTA per a alumnes de CTMA2 que no han cursat CTMA1

Els/les alumnes de 2n de Batxillerat que NO hagin cursat Ciències de la Terra de 1r de Batxillerat hauran de superar un complement de formació, que consistirà en un dossier d’activitats i un examen de continguts de 1r que es realitzarà durant el primer mes de classe. La nota s’obtindrà per mitjana aritmètica dels dos instruments, amb un mínim de 4 punts de cada part. 

En cas que no es superi, es proposarà una recuperació durant el curs.

 

BIOLOGIA 1r i 2n Batxillerat

85% Proves escrites parcials (depenent de les UD de cada trimestre n’hi haurà 2,3,4…) i una prova trimestral on s’avaluaran tots els continguts de totes les UD treballades durant el trimestre (és per tant acumulatiu).
15% Treballs proposats per les professores, Informes de pràctiques, activitats,etc.

 

Obtenció de la nota trimestral

Si al 1r trimestre hi ha 3 UD a avaluar  i un Treball pràctic i 2 informes de laboratori; calcularem així la nota:

Nota trimestral = (( (PE1+PE2+PE3+PT)/4)*0,85) +(((TP+IL1+IL2)/3)*0.15)

Obtenció de  la nota de final de curs

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica dels 3 trimestres

Recuperacions

A final de curs (juny) es farà una prova de recuperació en cas que no s’hagi superat la matèria. Si en aquest examen no es recupera haurà de fer-ho al setembre .

No es repetirà cap examen si no és amb un certificat oficial.

 

FÍSICA I QUÍMICA – PRIMER I SEGON DE BATXILLERAT

1) Càlcul de notes.

* La nota trimestral serà la mitjana ponderada dels exàmens realitzats i del treballs encomanats i memòries de pràctiques. Per poder realitzar aquesta mitjana ponderada s’haurà de treure, com a mínim, un 3 a tots els exàmens. La nota resultant d’aquest trimestre passarà ponderar amb la resta dels trimestres si la nota trimestral es de, com a mínim, quatre.

* La nota final serà la mitja ponderada de tots els exàmens i dels treballs entregats realitzats durant el curs, sempre que no s’hagi suspès cap trimestre amb una nota inferior a quatre.

2) Recuperacions.

Si la nota trimestral és inferior a 4 (o s’ha tret una nota inferior a 3 en algun examen), s’ha de recuperar aquest trimestre a final de curs.

3) Ponderació de notes.

* Exàmens 90%

Dins d’aquest percentatge, els exàmens d’un trimestre poden estar ponderats en funció de la importància (o dificultat) de la matèria. Cada professor explicarà a la seva matèria aquesta ponderació.

* Treballs encomanats i memòries de pràctiques (10%)

La nota d’aquest apartat serà la mitjana ponderada dels treballs i/o memòries entregats dins del termini establert.

 

 

SEMINARI DE LLENGÜES CLÀSSIQUES

1r BATXILLERAT: LLATÍ I i GREC I

La nota de final de trimestre s’obtindrà a partir dels següents criteris:

90 % Proves escrites de llengua llatina i de cultura (civilització, literatura i etimologia).

Es faran dos exàmens al trimestre, un de llengua (que valdrà el 50%) i l’altre de cultura (que valdrà el 40%).

10% Treball a casa: seguiment dels deures i presentació d’activitats o treballs proposats.

 

L’alumne ha de tenir en compte que, en els exàmens, les faltes d’ortografia poden descomptar fins a un punt.

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, l’alumne no serà avaluat i haurà de recuperar la matèria. També és obligatòria l’assistència a totes les proves escrites. En cas de no poder assistir-hi, l’alumne haurà de presentar la justificació pertinent per tal de poder repetir la prova.

Al tractar-se d’una avaluació contínua no hi haurà exàmens de recuperació durant el curs. La nota final, sempre que el 3r trimestre estigui aprovat, seguirà aquest percentatge:

 • 1r trimestre: 25%
 • 2n trimestre: 35%
 • 3r trimestre: 40%

Hi haurà una prova final o extraordinària al setembre per a tots aquells alumnes que no hagin acreditat els seus coneixements al llarg del curs.

 

2n Batxillerat: LLATÍ II i GREC II

La nota de final de trimestre s’obtindrà a partir dels següents criteris:

90 % Proves escrites de llengua llatina i de cultura (civilització, literatura i etimologia).

Es faran dos exàmens al trimestre, un de llengua a mitja avaluació que valdrà el 30% i un altre al final de trimestre que serà tipus selectivitat (llengua, civilització, literatura i etimologia) que valdrà el 60%.

10% Treball a casa: seguiment dels deures i presentació d’activitats o treballs proposats.

L’alumne ha de tenir en compte que, en els exàmens, les faltes d’ortografia poden descomptar fins a un punt.

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, l’alumne no serà avaluat i haurà de recuperar la matèria. També és obligatòria l’assistència a totes les proves escrites. En cas de no poder assistir-hi, l’alumne haurà de presentar la justificació pertinent per tal de poder repetir la prova.

Al tractar-se d’una avaluació contínua no hi haurà exàmens de recuperació durant el curs. La nota final, sempre que el 3r trimestre estigui aprovat, seguirà aquest percentatge:

 • 1r trimestre: 25%
 • 2n trimestre: 35%
 • 3r trimestre: 40%

A la fi del curs hi haurà una prova final o extraordinària per tots aquells alumnes que no hagin acreditat els seus coneixements al llarg del curs.

 

 

 SEMINARI DE MATEMÀTIQUES

L’assistència a les classes és obligatòria. Per tant, en el cas que un alumne superi el 15% d’absències per trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua, és a dir, no podrà presentar-se a les proves que es realitzin durant aquell trimestre.

És obligatòria l’assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències per causa major o amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

L’alumnat de 2n de batxillerat durant els tres dies reservats per a exàmens trimestrals, tindrà un examen trimestral de matemàtiques que seguirà el format dels exàmens de la selectivitat però amb la matèria acumulada aquell trimestre. Així mateix, a 2n de Batxillerat, l’avaluació serà contínua, és a dir, es demanaran conceptes dels trimestres anteriors.

La no presentació a un d’aquests exàmens implica suspendre la matèria sempre que no hi hagi una justificació oficial.

 

 • Nota trimestral

La nota trimestral s’obtindrà de la mitjana ponderada de les següents qualificacions:

 • 1r de BATXILLERAT:
  • Proves escrites (80%): la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les diferents proves que es realitzaran en finalitzar una o dues unitats
  • El treball diari (deures), el lliurament d’activitats encomanades, … computarà el 20% de la nota.
 • 2n de BATXILLERAT:
  • Proves escrites (90%): Hi haurà una prova parcial durant el trimestre que computarà el 40% de la nota, i un examen trimestral que computarà el 60% de la nota.
  • El treball diari (deures), el lliurament d’activitats encomanades, … computarà el 10% de la nota.
 • Nota final de curs

La nota de final de curs serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes cada trimestre, sempre que tots els trimestres s’hagin aprovat o recuperat.

En cas que l’alumne tingui un sol trimestre suspès amb una qualificació igual o superior a 3, també es calcularà la mitjana aritmètica i, si la qualificació resultant és igual o superior a 5, la matèria queda aprovada.

 • Nota final d’etapa

La nota final d’etapa s’obtindrà de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en els dos cursos superats:

 • 10% nota de 1r de batxillerat
 • 90% nota de 2n de batxillerat
 • Recuperacions

Per a la recuperació dels trimestres caldrà aprovar una prova escrita.

L’alumnat de 1r de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària al mes de setembre si no ha superat la matèria al juny.

L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària durant el mes de juny si no ha superat la matèria en l’avaluació contínua.

 • Matèries pendents:

L’alumnat de 2n de batxillerat que tingui pendent la matèria de 1r, té una convocatòria extraordinària durant el mes d’abril. La recuperació consistirà en la realització d’un examen extraordinari.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ECONOMIA DE L’EMPRESA

L’assistència a les classes és obligatòria. Per tant, en el cas que un alumne superi el 15% d’absències per trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua, és a dir, no podrà presentar-se a les proves que es realitzin durant aquell trimestre.

És obligatòria l’assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

La no presentació a un d’aquests exàmens implica suspendre la matèria sempre que no hi hagi una justificació oficial.

Els retards de més de 10 minuts es consideraran sempre com a faltes d’assistència.

L’alumnat de 2n de batxillerat durant els quatre dies reservats per a exàmens trimestrals, tindrà un examen trimestral d’economia de l’empresa que seguirà el format dels exàmens de selectivitat. Així mateix, a 2n de Batxillerat, l’avaluació serà contínua, és a dir, es demanaran conceptes dels trimestres anteriors.

Nota trimestral

 • 1r de Batxillerat
  • Hi haurà proves i pràctiques que computaran el 40% de la nota trimestral i un “desafío” que suposarà el 60% de la nota del trimestre. Per a poder fer mitjana, cal haver presentat totes i cadascuna de les pràctiques i la nota de cadascuna de les diferents proves i/o pràctiques no pot ser inferior a 3.

 

 • 2n de Batxillerat
  • Proves escrites (80%): Hi haurà proves parcials durant el trimestre que computaran el 30% de la nota, i un examen trimestral que computarà el 70% de la nota. Per a poder fer mitjana, la qualificació de les diferents proves no pot ser inferior a 3.
  • Activitats a realitzar a l’aula: vídeos, jocs de rol, simulacions, articles de premsa, exercicis,… computaran el 20%.

Nota de final de curs

La nota final serà la mitjana de la nota de cadascun dels trimestres. Per a fer la nota mitja final és necessari com a mínim un 5 de cadascun dels trimestres.

Recuperacions

Els alumnes de 1r de batxillerat amb algun trimestre suspès tindran la possibilitat de recuperar-lo un cop finalitzat el trimestre.

Així mateix, l’alumnat de 1r de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària al mes de setembre si no ha superat la matèria al juny.

 L’alumnat de 2n de batxillerat tindrà dret a una prova extraordinària durant el mes de juny si no ha superat la matèria en l’avaluació contínua de maig.

 Matèries pendents de cursos anteriors

Per a l’alumnat de 2n de batxillerat: es duran a terme unes  proves de recuperació de matèries de 1r de Batxillerat durant el mes d’abril, segons calendari.

 

 ECONOMIA (1R BATXILLERAT)

 • Cada trimestre es realitzaran dos exàmens: un parcial i un global acumulatiu. Es calcularà la mitjana aritmètica dels dos, que representarà el 80 % de la nota.
 • El 20 % restant el representaran les activitats a realitzar a l’aula, la participació i l’interès i la presentació de treballs.

L’assistència a les classes és obligatòria. Per tant, en el cas que un alumne superi el 15% d’absències per trimestre, haurà de fer un examen extraordinari d’aquell trimestre, per tant no se li aplicaran els percentatges anteriorment descrits.

Càlcul de la nota trimestral:

Es farà la mitjana dels exàmens que es realitzaran durant el trimestre i es calcularà el 80 % d’aquesta mitjana, s’afegirà el 20 % de la nota d’interès, i activitats realitzades a classe i a casa.

Càlcul de la nota final:

La nota final serà la mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres.

Recuperació:
Els alumnes que no hagin superat la matèria realitzaran un examen extraordinari durant el mes de setembre.

Matèria pendent:

Per aquells alumnes de segon de batxillerat que no hagin aprovat la matèria de primer curs, hi haurà un examen extraordinari durant el mes de abril.

 

 

SEMINARI D’HISTÒRIA

L’assistència a les classes és obligatòria. En superar el 15% d’absències per trimestre, no serà avaluat aquell trimestre i podrà recuperar la matèria a la fi del curs o amb proves ad hoc.

 

1r de BATXILLERAT

NOTA TRIMESTRAL:

  • ○ 75% Continguts (exàmens, mitjana d’un treball i exposició oral).
   ○ 25% Actitud, interès, participació, autonomia, treball diari, comentaris.
   ✻ Es farà almenys un examen per trimestre; cada examen inclourà dues o tres unitats.
   ✻ No es repetirà cap examen si no és amb un justificant oficial.

  •  NOTA DE FI DE CURS: La qualificació final del curs serà la mitjana de les tres avaluacions, tenint en compte la progressió de l’alumne. Si la nota mitjana és
   suspesa, caldrà recuperar tot el curs al setembre.

  • RECUPERACIONS: A final de curs (setembre) es realitzarà una recuperació de tot el curs no superat.

2n de BATXILLERAT:

Història 2n de batxillerat:

 • 80% – 2 exàmens* trimestrals tipus selectivitat (40%+40%). * un examen per cada bloc de continguts.
 • 20% – treball continuat (mitjana dels lliuraments – treballs, activitats diàries, etc.).NOTA DE FI DE CURS:
  • Mitjana dels tres trimestres (T1+T2+T3 / 3)
  • Recuperació: prova extraordinària al JUNY (prova escrita)

Història de l’Art.  2n de batxillerat:

 •  70% – 2 exàmens* trimestrals tipus selectivitat (40%+40%). * un examen per cada bloc de continguts.
 • 20% – treball continuat (mitjana dels lliuraments – treballs, activitats diàries, etc.).NOTA DE FI DE CURS:
 • Mitjana dels tres trimestres (T1+T2+T3 / 3)
 •  Recuperació: prova extraordinària al JUNY (prova escrita)

Geografia. 2n de BATXILLERAT:

 • 75% – 2 exàmens* (30%+30%) + 1 examen trimestral tipus selectivitat (40%).
 • 25% – treball continuat (mitjana dels lliuraments).
 • * un examen per cada bloc de continguts.

NOTA DE FI DE CURS:

Mitjana dels tres trimestres (T1+T2+T3 / 3)

Recuperació: prova extraordinària al juny (prova escrita)

 

 

SEMINARI DE TECNOLOGIA

CRITERIS AVALUACIÓ 1 r. i 2 n. BATXILLERAT. TECNOLOGIA INDUSTRIAL I – II i ELECTROTÈCNIA.

El desenvolupament de l’assignatura es realitzarà mitjançant explicacions i exposicions que tant les pot fer el professor com l’aportació dels alumnes.

 

VALORACIÓ DE LA MATÈRIA TRIMESTRAL

70 %  PART DE CONEIXEMENTS. (2-3 controls escrits per trimestre)

30 % PART PROCEDIMENTAL. Es valorarà problemes, esquemes i treballs

NOTA DEL TRIMESTRE: 70% PROVES ESCRITES + 30% FEINES ENCOMANADES

NOTA DEL CURS: Serà la mitja aritmètica del tres trimestres.

EN CAS DE NO SUPERAT, ALGUN TRIMESTRE CALDRÀ REALITZAR UN EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA NO ASSOLIDA, AL FINAL DE CURS.

RECUPERACIÓ DE SETEMBRE:

L’alumne realitzarà un examen escrit que inclourà tota la matèria donada durant curs.

ASSISTÈNCIA A CLASSE.

L’assistència a les classes és obligatòria. Per tant, en el cas que un alumne superi el 15% d’absències per trimestre, perdrà el dret a l’avaluació contínua.

És obligatòria la assistència a totes les proves escrites i només es consideraran justificades les absències per causa major o amb una justificació signada per un metge o autoritat qualificada. En el cas que l’alumne no presenti la justificació pertinent el o els exàmens es qualificaran amb la nota mínima autoritzada.

ACTITUD:

(% ) No ponderable per l’assignatura però cal tenir aprovada l’actitud, per tal de superar la matèria o assignatura. Si un alumne no supera, es a dir suspèn l’actitud, NO POT APROVAR L’ASSIGNATURA.

ASPECTES QUE ES TINDRAN EN COMPTE PER VALORAR L’ACTITUD:

a)      Neteja i ordre  de la classe.
b)      Neteja i ordre a l’institut i altres espais que el conformen.
c)      Puntualitat a l’hora d’arribada a les classes.
d)      Participació en la classe.
e)      Respecte al professor.
f)       Respecte als companys i altres alumnes del centre.

 

 

SEMINARI D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

1) Càlcul de notes.

* La nota trimestral serà la mitjana ponderada dels exàmens realitzats, dels deures, la puntualitat i treballs entregats. Per poder realitzar aquesta mitjana ponderada s’haurà de treure, com a mínim, un 3 a tots els exàmens. La nota resultant d’aquest trimestre passarà ponderar amb la resta dels trimestres si la nota trimestral es de, com a mínim, quatre.

La nota final serà la mitja ponderada de tots els exàmens, dels deures, puntualitat i treballs entregats realitzats durant el curs, sempre que no s’hagi suspès cap trimestre amb una nota inferior a quatre.

2) Recuperacions.

Si la nota trimestral és inferior a 4 (o s’ha tret una nota inferior a 3 en algun examen), s’ha de recuperar aquest trimestre a final de curs.

3) Ponderació de notes.

*Els exàmens d’un trimestre poden estar ponderats en funció de la importància (o dificultat) del tema i en funció de si és tracta de primer o segon de batxillerat.

*Treballs encomanats i dossiers van d’un 40%  a primer de batxillerat a un 90 % a segon.

 

 

SEMINARI DE FILOSOFIA

L’alumnat filosòficament competent és aquell que ha après a detectar, analitzar i produir problematitzacions, conceptualitzacions i argumentacions en el debat d’una qüestió filosòfica. Aquestes competències s’avaluen mitjançant les següents eines:

Proves orals i escrites 80%
Seguiment de les tasques realitzades (deures, treballs, glossari…) 15%
Seguiment dels hàbits actitudinals envers la matèria i les persones (respecte, interès, puntualitat,…) 5%
Els treballs optatius poden pujar la nota final del trimestre fins a un punt.

 

És necessari obtenir al menys una nota de 3 punts en cada prova per poder fer la mitja de la nota final del trimestre, així com haver entregat totes les tasques.

La recuperació dels blocs no superats a 1r de batxillerat es durà a terme mitjançant un comentari de text i unes preguntes generals sobre els blocs treballats (el saber filosòfic, l’ésser humà, el coneixement, la societat, l’ètica i la política). La qualificació màxima que es pot obtenir en la fase de recuperació és de cinc punts.

La recuperació dels trimestres no superats a 2n de batxillerat es durà a terme mitjançant una prova similar a les proves d’accés a la universitat centrada en el coneixement de les lectures obligatòries no superades.

L’avaluació de l’activitat docent es durà a terme en finalitzar, cada trimestre així com quan la professora ho consideri oportú, utilitzant el mètode Lipman de Filosofia 3/18 que se centra, sobretot, en la disposició emocional cap a la matèria per part de l’alumne, havent d’especificar, en cas que aquesta sigui negativa, les raons del seu malestar.

 

 

SEMINARI DE MÚSICA

2n BATXILLERAT

Es valoraran els coneixements adquirits a través d’exàmens periòdics per temes de tipus text, com els que es fan a selectivitat. Aquests exàmens consten d’una primera part amb dues o tres audicions i un parell de preguntes per cadascuna d’elles i una segona part amb un qüestionari sobre el tema. Les audicions, en forma de fragments curts i significatius, es posaran un parell de cops cadascuna amb un interval de temps entre elles per tal de donar temps a llegir els enunciats i triar les respostes.

Tant les preguntes referides a les audicions com les del qüestionari oferiran quatre possibles respostes de les que només una serà correcta, havent de marcar clarament l’alumne la lletra a la que es refereix la resposta que triï, sense ambigüitats. Les preguntes no contestades no comptaran en el còmput final, però les fallides descomptaran un terç de punt cadascuna.

La nota trimestral s’arrodonirà cap al sencer més proper, guardant la nota decimal real per tal de fer la mitja final dels tres trimestres.

La recuperació es farà al maig, dins la setmana prevista a tal efecte i serà de tot el temari excepte en el cas que només s’hagi suspès un sol trimestre, recuperant tant sols la matèria pertanyent a aquest en un únic examen.

 

 

SEMINARI EDUCACIÓ FÍSICA

 • Coneixement dels conceptes treballats a classe. (Inclou la utilització de la llengua anglesa) (10%)
  • Prova escrita, presentació de dossier, i / o aplicació pràctica) 25%
 • Preparació a classe dels diferents projectes d’ensenyament-aprenentatge
  • Seguiment del procés seguit per l’alumne (observació diària) 30%
 • Realització dels diferents projectes. • Execució de les diferents proves i tests físics. 25%
  • Actitud * (inclou hàbits higiènics) • Seguiment i observació diària. 20%

Càlcul de la nota final: La nota final serà la mitjana de les notes dels tres trimestres.

Recuperació dels trimestres suspesos:
1.Presentació del dossier i/o realització d’una prova escrita del temes desenvolupats durant el trimestre.
2. Realització d’una prova pràctica sobre d’algun/s dels projectes realitzats durant el trimestre

Recuperació de tot el curs:
1.Presentació dels dossiers i/o realització d’una prova escrita del temes desenvolupats durant el curs.
2. Realització prova teòrica-pràctica d’un projecte per cada trimestre

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar