Preinscripció a la Universitat

146_2PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2020

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari de grau de qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, cal fer la preinscripció universitària. Aquesta preinscripció es formalitza per Internet: https://accesnet.gencat.cat.

Tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària es pot consultar al web de la Secretaria d’Universitats i Recerca  Canal Universitat

 CONVOCATÒRIA DE JUNY. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2019

SOL·LICITUD

Canvi de preferències

???
PAU JUNY 7, 8 i 9 de juliol
RESULTATS PAU JUNY 21 de juliol
PRIMERA ASSIGNACIÓ DE PLACES

Publicació de resultats

 ?
Tràmit “Assignació definitiva”

Publicació de resultats dels estudiants que han fet el tràmit “Assignació definitiva”

?

 

Reclamacions a la primera assignació ?
Matrícula de la primera assignació

–     Assignats en primera preferència

–     Estudiants que han fet el tràmit “Assignació definitiva” i estudiants amb reclamacions presentades fins al 16 de juliol que entren en primera preferència

 

?

SEGONA ASSIGNACIÓ DE PLACES

Publicació de l’assignació

 

?

Matrícula de la segona assignació

– Estudiants assignats

 

?

Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”  

?

Publicació resultats de reclamacions de la segona assignació presentades fins al 30 d’agost  

?

 CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2019

SOL·LICITUD 19 i 20 de setembre
ASSIGNACIÓ

Publicació de resultats

 

26 de setembre

Reclamacions 26 i 27 de setembre
Matrícula de l’assignació 27 de setembre (UdL 1 d’octubre)
REASSIGNACIONS

Primera reassignació

 

2 d’octubre

 

PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

 Podeu consultar la informació sobre les proves d’aptitud personal al Canal Universitats.

Han de superar la PAP els estudiants que vulguin accedir als estudis següents:

 • Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
 • Cinema i Mitjans Audiovisuals: Universitat de Barcelona (UB).
 • Educació Infantil i Educació Primària: totes les
 • Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre – 5 anys) / Menció en Llengua Anglesa: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
 • Màrqueting (docència en anglès): Universitat Rovira i Virgili (URV).
 • Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries: Universitat Rovira i Virgili (URV).
 • Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment: Universitat de Barcelona (UB).
 • Traducció i Interpretació – Anglès: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Universitat Pompeu Fabra (UPF).
 • Traducció i Interpretació – Anglès / Llengües Aplicades (simultaneïtat): Universitat Pompeu Fabra (UPF).

La matrícula de la prova es fa al portal d’accés a la universitat.

La PAP per al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és única per a tots els centres que entren en el procés de preinscripció universitària. L’estudiant que vulgui sol·licitar aquest grau en més d’una universitat només haurà de superar una PAP a la universitat que decideixi.

Per accedir al grau en Traducció i Interpretació – Anglès (UAB i UPF) i al grau en Traducció i Interpretació – Anglès / Llengües Aplicades (simultaneïtat) (UPF), es farà una única PAP a la Universitat Pompeu Fabra per a tots els centres. L’aspirant que sigui apte de la prova, podrà sol·licitar l’admissió al grau en Traducció i Interpretació – Anglès a qualsevol dels dos centres o bé, a la doble titulació.

CALENDARI DE LES PORVES D’APTITUD PERSONAL. CONVOCATÒRIA DE JUNY 2019

 

 

?

Matrícula de les proves d’aptitud personal

(Excepte per als graus en Educació Infantil i en Educació Primària)

Dates de les proves
19 de juny Educació Infantil i Educació Primària (totes les universitats)
Traducció i Interpretació – Anglès (UAB i UPF) i Traducció i Interpretació – Anglès / Llengües Aplicades (simultaneïtat) (UAB)
Cinema i Mitjans Audiovisuals – lliurament de treballs (porfolio i prova audiovisual) (UB)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UVic-UCC)
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació inicial de mestre – 5 anys) / Menció en Llengua Anglesa (UVic-UCC)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UdL)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UB)
Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment (UB)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (UPF / Mataró)
Pilot d’Aviació Comercial i Operacions Aèries (URV)
Màrqueting (docència en anglès) (URV)

 PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària: Dates de la PAP

 • Convocatòria ordinària. Matrícula del 26 al 2 de març. Data de la prova: 19 de juny.
 • Convocatòria extraordinària. Matrícula: ? Data de la prova: ?

La matrícula es fa al portal d’accés a la universitat.

La prova consisteix en 2 exàmens:

 • Competència comunicativa i raonament crític.
 • Competència logicomatemàtica.*

* Per realitzar aquesta prova no és necessari haver cursat Matemàtiques o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials al batxillerat.

INDICACIONS PER A TOTS ELS ESTUDIANTS QUE FAN LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

 

És important que l’estudiant s’asseguri que la preinscripció que ha fet ha estat correctament gravada; si tot s’ha fet correctament, en finalitzar el tràmit, es pot descarregar un document en PDF del comprovant de preinscripció. En aquest document apareixerà la data i l’hora de gravació, i en cas de fer alguna modificació en la preinscripció, també hi apareixerà la data i l’hora de l’última modificació. Els estudiants han de tenir una còpia impresa de la preinscripció, que hauran de presentar per fer qualsevol reclamació.

Els estudiants no han de presentar cap documentació a l’Oficina d’Accés a la Universitat.

 

RESERVA DE PLACES 

 • Esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment: tenen reservat un 3% de les places a tots els graus universitaris i un 5% als graus en Fisioteràpia, en Educació Primària i en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i estan exempts de la realització de la prova d’aptitud personal d’aquest últim. Per fer constar que són esportistes d’alt nivell cal incorporar telemàticament al portal d’accés a la universitat, o bé presentar a l’OAU o a les seves seus, la fotocòpia del DOGC o del BOE corresponent, i per fer constar que són esportistes d’alt rendiment cal incorporar telemàticament o presentar el certificat de l’any en curs que ho
 • Estudiants amb discapacitat: Els estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% tenen reservat un 5% de les places a tots els graus universitaris. Per acreditar el grau de discapacitat cal incorporar telemàticament al portal d’accés a la universitat, o bé presentar a l’OAU o a les seves seus, el certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on s’indiqui el grau de

Per accedir a la universitat per la quota de reserva de places, l’estudiant ha d’incorporar telemàticament o bé presentar la documentació que acrediti la seva condició fins a l’1 de juliol (convocatòria de juny), fins al 20 de setembre (convocatòria de setembre) o fins al 4 d’octubre (convocatòria d’octubre), a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus.

 

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les sol·licituds dels estudiants amb PAU o CFGS s’ordenen per la nota d’admissió. Les places de cadascun dels centres d’estudi s’adjudiquen començant per la preinscripció de l’estudiant amb la nota d’admissió més alta i baixant per ordre de nota fins que  s’exhaureixen totes les places.

 

Notificació de l’assignació de plaça

 La notificació de l’assignació de plaça de totes les convocatòries es farà al portal d’accés a la universitat.

Els estudiants s’han d’informar del resultat de les successives assignacions o reassignacions per aquest mitjà sense esperar a rebre’n cap notificació, per la qual cosa cal consultar sovint el portal d’accés a la universitat.

Els estudiants que no es matriculin en les dates corresponents perdran la plaça.

Tràmit “Assignació definitiva” (dates en revisió per la COVID-19)

 Els estudiants que a la primera assignació de places (11 de juliol) siguin assignats a un centre d’estudi sol·licitat entre la segona i la vuitena preferència poden convertir-la, amb el tràmit “Assignació definitiva”, en primera preferència. Això implica que es volen matricular definitivament en la preferència assignada i renuncien a millorar la seva assignació.

El tràmit “Assignació definitiva” es fa al portal d’accés a la universitat entre el 12 i el 16 de juliol. L’estudiant ha de ser conscient que, si realitza aquest tràmit, el seu procés de preinscripció ha finalitzat.

L’estudiant que hagi fet el tràmit “Assignació definitiva” sortirà assignat el 17 de juliol i haurà de matricular-se el 18 de juliol al centre universitari corresponent. Si no es matricula, perdrà la plaça assignada.

Si l’estudiant no fa el tràmit “Assignació definitiva”, ha de tenir en compte que la plaça assignada no es perd. Per exemple, si un estudiant a la primera assignació de places està assignat en tercera preferència, a la segona assignació continuarà assignat a la tercera preferència o bé en alguna de les preferències anteriors (la primera o la segona), però mai se li assignaran preferències posteriors (de la quarta a la vuitena).

Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”

 Els estudiants que a la segona assignació de places de la convocatòria de juny (24 de juliol) siguin assignats en un centre d’estudi sol·licitat entre la segona i la vuitena preferència o bé no siguin assignats en cap de les preferències sol·licitades, han de manifestar la seva voluntat de continuar en el procés de reassignació de places fent el tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places”.

Aquest tràmit s’ha de fer al portal d’accés a la universitat .

Els estudiants que tinguin plaça assignada, s’hauran de matricular en el centre assignat entre el ????  En cas de no matricular-se en aquestes dates, perdran la plaça assignada

Guardar

Guardar