CAS

Curs d'Accés Grau Superior

CAS: Curs d’Accés Grau Superior

Regula l’exempció de la part específica de les proves d’ accés als cicles formatius de Grau Superior per a qui posseeixi el títol de tècnic relacionat amb el cicle formatiu de Grau superior al qual es vulgui accedir. Aquestes persones només hauran de superar la part comuna.

Matèries

El curs tindrà una durada de 32 setmanes.
Català 128 h, 4 h/setmana
Castellà 128 h, 4 h/setmana
Anglès 160 h,  5 h/setmana
Matemàtiques 128 h, 4 h/setmana

Requisits

Superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

Presentar-se a la prova d’ accés per un cicle afin al cicle formatiu de grau mitjà que ha superat.

Validar el dret a l’exempció de la part específica.

Règim

És presencial.

No es pot expedir el certificat si no assistit almenas el 80% de les hores lectives i la tutoria.

Qualificacions

La qualificació serà la mitjana aritmètica de les matèries del curs.

La qualificació del curs de preparació superat és multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d’accés.

Opció Cientificotecnològica (CT)

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Marítimopesquera
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i cerámica
 • Física-tecnologia
 • Química- Biologia
  Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny i als ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d’accés.

Opció Humanística i Social (HS)

 • Activitats físiques i esportives
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Economia d’Empresa
 • Psicologia i sociologia
  Aquesta opció també dóna accés als cicles d’ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d’accés.

Opció Artística (AR)

 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Fusta, moble i suro
 • Física-tecnologia
 • Expressió gràfica i plàstica
  Aquesta opció també dóna accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny havent superat la part específica de la prova d’accés.

Opció Esportiva (EE)

 • Activitats físiques i esportives
 • Química- Biologia
 • Ciències de l’esport
  Aquesta opció també dóna accés als cicles d’ensenyaments esportius havent superat la part específica de la prova d’accés.

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!