INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Cicles Formatius

CICLES

Grau Mitjà

Guia de Medi Natural i Temps de Lleure

Aquests estudis capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat tipus nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a peu, amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall, així com dinamitzar activitats de temps de lleure. Tot això adaptat als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat.

Fitxa de l’estudi

2.000 hores, de les quals 383 son en centres de treball distribuïdes en dos cursos acadèmics

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir com a mínim 17 anys en el moment en què es fa la prova.
 • MP01. Tècniques d’equitació (99 h)
 • MP02. Guia eqüestre (66 h)
 • MP03. Atenció a grups (66 h)
 • MP04. Organització d’itineraris (66 h)
 • MP05. Guia de muntanya baixa i mitjana (165 h)
 • MP06. Guia de bicicleta (132 h)
 • MP07. Activitats de temps de lleure (99 h)
 • MP08. Tècniques de natació (66 h)
 • MP09. Socorrisme en el medi natural (99 h)
 • MP10. Guia en el medi natural aquàtic (99 h)
 • MP11. Maniobres amb cordes (121 h)
 • MP12. Formació i orientació laboral (66 h)
 • MP13. Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
 • MP14. Anglès tècnic (99 h) · MP 15. Síntesi (297 h)
 • MP 16. Formació en centres de treball (383 h)

Aquesta titulació permet exercir en l’àmbit de les activitats fisicoesportives
i socioeducatives de temps de lleure en el medi natural i també en la prevenció,
vigilància i rescat en espai naturals aquàtics i terrestres.

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic, que permet accedir a:
  · Batxillerat
  · Un cicle de grau superior de formació professional

Coneix més...

Tota la info en imatges

Vídeo

Fes-li una ullada!

Grau Superior

Ensenyament i  Animació Socioesportiva

laborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, per programar i dirigir les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, i per coordinar les actuacions dels professionals implicats.

Fitxa de l’estudi

2.000 hores, de les quals 350 son en centres de treball, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tenen accés directe al cicle lespersones que compleixen algun dels requisits següents:
· Tenir el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista o superior d’FP o equivalent
· També hi poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir fets els 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

 • Valoració de la condició física i primers auxilis
 • Dinamització de grups
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives
 • Activitats fisicoesportives individuals
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Activitats fisicoesportives d’aparells manuals
 • Activitats fisicoesportives d’equip
 • Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació en centres de treball
 • Professor d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres)
 • Animador fisicoesportiu i recreatiu, d’activitats d’inclusió socioesportiva
 • Animador de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques
 • Animador d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques
 • Coordinador d’activitats d’animació esportiva i d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades
 • Coordinador de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Coordinador o director de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 • Coordinador o director d’activitats paracurriculars en el marc escolar
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil, director de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Cap de departament d’animació turística, cronometrador, jutge i àrbitre de competicions esportives no oficials
 • Promotor esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic
 • Monitor d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments i de temps lliure
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior, que permet accedir a
  qualsevol estudi universitari oficial de grau

Condicionament Físic

Elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Fitxa de l’estudi

2.000 hores, de les quals 350 son en centres de treball, distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tenen accés directe al cicle lespersones que compleixen algun dels requisits següents:
· Tenir el títol de batxillerat, el títol de tècnic especialista o superior d’FP o equivalent
· També hi poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi, cal tenir fets els 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

 • Valoració de la condició física i primers auxilis
 • Habilitats socials
 • Fitnes en sala d’entrenament polivalent
 • Activitats bàsiques i especialitzades de condicionament físic amb suport musical
 • Condicionament físic a l’aigua
 • Tècniques d’hidrocinèsia
 • Control postural, benestar i manteniment funcional
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte de condicionament físic
 • Formació en centres de treball
 • Entrenador de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques
 • Entrenador de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius
 • Entrenador personal, instructor de grups d’hidrocinèsia i cura corporal
 • Promotor o animador d’activitats de condicionament físic, coordinador d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia
 • Monitor d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins
 • Instructor d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials
 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior, que permet accedir a
  qualsevol estudi universitari oficial de grau

Coneix més...

Presentació

Tota la info en imatges

Vídeo 2

Tota la info en imatges

Vídeo 1

Fes-li una ullada!

Vídeo 3

Fes-li una ullada!

evidencia2_logo_web_redim_mrr22