Diagnosi

DIAGNOSI

 

L’institut ha fet servir l’eina SELFIE amb l’objectiu de fomentar la reflexió personal en relació amb l’ús de les tecnologies digitals per a la docència i l’aprenentatge. SELFIE és una eina desenvolupada per la Comissió Europea amb un equip internacional d’experts. 

 

Les dades obtingudes permeten extreure conclusions per a fer un diagnòstic de l’estat actual i també per a plantejar-nos objectius a assolir en l’àmbit digital. L’eina ens ha permès crear enquestes que l’alumnat del centre va contestar i les quals ens han servit per fer una diagnosi de la situació. 

 

Per altra banda, també s’ha utilitzat l’eina SELFIE for Teachers, la qual ens va permetre crear una enquesta enfocada al professorat. Aquesta buscava que el professorat fes un exercici d’autoreflexió i ens va servir per veure el nivell del professorat en l’àmbit digital.

 

Finalment, també vam preparar un formulari a Google i el vam passar a les famílies de l’alumnat per tal d’obtenir informació sobre alguns aspectes que vam creure rellevants.

 

Un cop fetes aquestes enquestes, vam poder analitzar els resultats i extreure conclusions, les quals queden reflectides en els objectius que ens hem definit per fer un millor ús de les TIC i afavorir l’aprenentatge de l’alumnat. 

L’institut

Treballem per una educació de qualitat en un entorn pedagògic innovador i col.laboratiu

Accesos

Escriu-nos!

  CONTACTA
·