INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Pràctiques Docents

Treball Per Projectes

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre

Impulsem una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

En una societat en què els coneixements els tenim tots al nostre abast, hem de trobar la millor fórmula d’arribar-hi.

Volem formar ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit crític, responsables, que sàpiguen treballar en equip, dotant-los de capacitats d’aprenentatge, a més a més de coneixements i sabers. Per tant, l’objectiu és impulsar una manera d’aprendre més significativa i competencial en què l’alumne és el principal protagonista.

Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre. Resolem situacions reals fent recerca i aplicant els coneixements adquirits.

Projecte What's Ep

Projecte d’immersió lingüística en anglès

Cal aprendre a valorar, a gaudir també del silenci i a tenir moments de recolliment personal

L’objectiu principal d’aquest projecte és garantir la millora de la competència comunicativa en anglès, a partir del treball dels continguts curriculars propis de cada nivell.

Immersió lingüística:

L’alumnat que cursa aquest programa realitza una immersió lingüística que dura una setmana, de forma intensiva, per tal de potenciar la comunicació oral en contextos reals. Aquesta setmana és diferent per a cada curs:

Projecte Silencis

La nostra vida és plena de sorolls…

Cal aprendre a valorar, a gaudir també del silenci i tenir moments de recolliment personal
El Projecte Silencis neix el curs 2016-17 de la unió dels projectes  del gust per la lectura i de l’atenció plena a l’aula, que ja veníem realitzant en cursos anteriors.

Els alumnes d’ESO i batxillerat dediquen vint minuts diaris dins del seu horari marc a fer una aturada i realitzar un exercici d’interiorització en silenci, bé mitjançant la lectura individual lliure o bé amb exercicis de relaxació, respiració i presa de consciència del propi cos.

Treball Interdisciplinari de Llengües

Avancem cap al Tractament Integrat de Llengua i Contingut

Una de les maneres d’afavorir el plurilingüisme és treballar interdisciplinàriament totes les llengües.

Un dels nostres objectius és que l’alumnat sigui plurilingüe i, per tant, sàpiga relacionar i fer connexions entre totes les llengües que estudia. A primer d’ESO, duem a terme un projecte anomenat PlanetOró, que té com a producte final l’elaboració per grups d’un curtmetratge on conviuen fins a cinc llengües diferents. Els alumnes hauran d’executar una sèrie de tasques que els permetran consolidar i ampliar aprenentatges curriculars de cada matèria lingüística de manera integrada.

Taller Express

Educació personalitzada

La diversitat i el valor que afegim cadascun de nosaltres al nostre  entorn

El projecte s’articula amb cinc manifestacions expressives:

dansa, teatre, expressió graficoplàstica, audiovisual  i llengua catalana i castellana.

En la línia de l’educació personalitzada l’alumnat de 3r escull una de les quatre propostes primeres en la que desenvoluparà el seu potencial expressiu.

El tema del projecte és:

“La diversitat i el valor que afegim cadascun de nosaltres al nostre  entorn”

La temàtica la vivim com el punt de partida del guió i del treball que realitzarem.

Finalment es realitza una mostra amb els treballs que s’han fet davant de la resta de companys i famílies.

Mediació en Acció

Projecte de mediació entre iguals

La mediació és una estratègia de gestió positiva de conflictes que treballa amb l’altre i no contra l’altre, per tant, el punt de partida ha de ser el reconeixement mutu, la confidencialitat i la voluntat d’acord.

El procés de mediació és voluntari i, amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, té com a objectiu que les parts en conflicte siguin capaces d’arribar a acords consensuats i cooperatius mitjançant el diàleg, i així viure i conviure pacíficament.

La mediació a nivell de centre pretén:
• Educar i regular la convivència en el centre desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives.
• Intervenir constructivament davant dels conflictes.
• Millorar el clima del centre.
A nivell de l’alumnat contribueix:
• A la formació integral de l’alumne/a.
• Aprendre habilitats socials.
• Crear grup i, en un context on tothom és acceptat, afavoreix la construcció d’actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica.

Aprenentatge i Servei

“Gira’m el món”

Destinataris:

Alumnat de quart de l’ESO i usuaris de la Residència de Salut Mental Elisenda de Moncada de Lleida.

Objectiu:

Trencar estigmes.

Descripció de l’activitat:

Aquesta activitat de servei comunitari consisteix a trencar els estigmes a través de les danses tradicionals. Mitjançant la música els alumnes i els usuaris de la Residència fan aquest apropament que facilita el trencament de prejudicis i genera un espai d’aprenentatge, d’oci i complicitat.

Aprenentatge:

Els alumnes aprenen a trencar l’estigma de la malaltia mental i els usuaris de la Residència també trenquen l’estigma que sovint acompanya el jovent.

Servei:

Millorar l’entorn

“Moute i fes salut”

Destinataris:

Alumnes del CFGS d’animació d’activitats fisicoesportives i alumnes de primer de l’ESO.

Objectiu:

Potenciar hàbits de vida saludables en l’alumnat de primer de l’ESO.

Descripció de l’activitat:

Mitjançant la metodologia APS els alumnes de cicle formatiu de grau superior apadrinen de manera individual l’alumnat de primer de l’ESO per ajudar-lo en l’adquisició d’hàbits saludables. El seguiment és periòdic i es duu a terme durant tot el curs acadèmic.

Aprenentatge:

L’alumnat de primer de l’ESO aprèn hàbits de vida saludables que incorpora al seu dia a dia i els alumnes de CFGS aprenen a desenvolupar-se posant els seus coneixements en pràctica.

Servei:

El realitza l’alumnat del CFGS en fer-se càrrec de l’objectiu de millorar els hàbits de vida de l’alumnat de primer de l’ESO.

“Participa”

Pràctiques del MUFPS

La finalitat del programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes (MUFPS) és millorar i avançar en el model de pràctiques dels estudiants universitaris amb la implicació directa de la universitat i del centre formador en relació als aspectes qualitatius que caracteritzen la formació inicial dels nous docents.

Els objectius del programa són els següents:

  • Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.
  • Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.
  • Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.
  • Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.

Pla d’Acollida del Pràcticum del Màster Universitari
de Formació del Professorat de Secundària