INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Protocols i Normativa de Centre

Protocols i Normativa de Centre

Al llarg d’aquests últims cursos escolars, s’han anat prenent acords de claustre i Consell Escolar per a la millora digital del centre. Aquests tenen relació amb:

 • inversió en taquilles per poder carregar els ordinadors portàtils
 • gestions per a famílies que no disposen de dispositius portàtils
 • adequació del web del centre
 • ús del mòbil al centre i a l’esbarjo i les sancions corresponents
 • recursos digitals al centre
 • panells interactius

 

Llistat d’altres protocols o acords definits respecte a l’estratègia digital:

 

 • Normativa d’ús dels telèfons mòbils

Les NOF del centre, en el règim disciplinari de l’alumnat, recull les conductes contràries a les normes de convivència quant a l’ús dels mòbils i xarxes socials. Són  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència  del centre  i  sancionables com a faltes lleus:

L’ús de mòbils i mp3 per part de tot l’alumnat està prohibit a l’aula (sempre i quan el professor no ho autoritzi per qüestions didàctiques). L’alumnat de batxillerat i cicles, en podrà fer un ús silenciós en les demés dependències del centre. Si no és així es cursarà l’amonestació corresponent. Els grups d’ESO no tenen permès l’ús del mòbil en tot el recinte de l’institut. En cas d’infracció en aquest apartat el mòbil restarà a direcció durant una setmana i en cas que la família el reclami, se li donarà però l’alumne anirà expulsat durant dos dies a casa per la infracció comesa.

 

Si es requisa, des de direcció es tramitarà l’amonestació lleu pertinent i es farà una trucada a la família de l’alumne/a per informar de la situació. Si aquest fet es repeteix, el procediment serà el mateix, però aquest cop l ’alumne/a serà expulsat/da aquell mateix dia la jornada lectiva que resti. Si la falta es converteix en repetitiva, s’incrementaran els dies d’expulsió a casa progressivament.

 

 • Fer mal ús de l’ordinador a classe

Segons l’article 37 de la llei d’Educació de Catalunya es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:

 • Penjar a les xarxes socials imatges i/o gravacions d’àudio o vídeo sense l’autorització pertinent.

 

 • Faltes d’assistència a classe
 • Control de faltes d’assistència: Els professors anotaran diàriament les faltes d’assistència de l’alumnat al CLICKEDU i hi quedaran reflectides, allí podran consultar-ho tant els pares com els tutors i equip directiu. Els tutors diàriament o setmanalment faran un seguiment de tots els seus alumnes i, si és necessari, prendran les mesures que siguin adients a cada cas.
 • Justificació de faltes d’assistència d’alumnes. Cal justificar les faltes d’assistència dels/de les alumnes d’ESO a consergeria o a través del clickedu o amb un correu electrònic al tutor/a.
 • El sistema de gestió de faltes dels alumnes té per objecte mantenir els pares informats sobre les faltes d’assistència dels seus fills.

Més informació al document NOFC.

 

 • Protocol de vagues

El model de permís es trobarà penjat a la intranet dins la pestanya “carpetes”- “carpeta pública”. Caldrà descarregar el document, complimentar-lo i presentar-lo al tutor/a. (Fer constar que l’alumnat que té dret a vaga és a partir del 3r curs de l’ESO.)

S’ha de presentar un document amb més de 48 hores d’antelació a l’inici de la vaga on són imprescindibles els següents punts: – Qui convoca la vaga que es vol secundar? Per quins motius es convoca? (entregar a direcció) – Nom , cognoms, DNI, signatura de tots els alumnes que facin vaga (entregar a direcció) – Autorització de la família que dóna conformitat al seguiment de la vaga, si els alumnes són menors d’edat.

 • Informació a les famílies

Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les famílies per parlar de fets concrets de cada alumne. També es realitzen diversos contactes telefònics o per correu electrònic amb les famílies, segons necessitat. Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via web, a través de clickedu on aquestes poden consultar, a qualsevol moment del dia, les faltes d’assistència, retards, el seu treball d’aula… Així mateix consulten notícies que el centre els hi pugui enviar.

Alhora cal destacar el butlletí de notícies que es genera mensualment a partir del bloc de notícies de la web del centre i que s’envia a tots els contactes de la base de dades del centre que tenen un correu electònic registrat. És una informació molt vàlida que els permet mantenir-los informats de la major part de les activitats i sortides que fa el centre.

 • Protocol de sortides i pagaments

Les sortides o activitats lectives normalment es comuniquen a les famílies via clickedu. El pagament també es fa mitjançant aquesta plataforma seguint les indicacions que allí s’hi troben. És important remarcar que s’ha de fer des d’un ordinador (no des del mòbil) i amb el correu de la família i no de l’alumnat.

.

 • Expedients acadèmics/ butlletins de notes

Quant a les notes del primer i segon trimestre, el professor/a introdueix les qualificacions al clickedu i aquest  genera el butlletí, que s’envia a les famílies. Les notes de l’avaluació final s’introdueixen a ESFERA i des d’allà es genera el butlletí que serà repartit a l’alumnat per part dels tutors/es.