INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Serveis Digitals

SERVEIS I RECURSOS DIGITALS

 

 

  • Serveis digitals propis del centre 

 

El centre disposa d’aules comunes amb ordinador o connector VGA, projector, PDI, també de panells interactius i una aula d’informàtica.

 

Cada professor i alumne compta amb un portàtil cedit pel Departament d’Ensenyament. Per accedir a aquests ordinadors cal fer una petició omplint el formulari que es troba a la pàgina inicial de clickedu apartat passarel.les: ‘incidències tècniques’. Quan arriba la dotació, el coordinador digital envia un correu a l’alumnat corresponent.

 

Aquest mateix formulari serveix també per registrar les possibles incidències dels ordinadors cedits per la Generalitat i altres qüestions.

 

El mal ús dels ordinadors pot ser objecte de sanció, ja que les famílies signen un document on es comprometen a retornar els dispositiu en les mateixes condicions que els van rebre. En cas que el dispositiu no sigui retornat en la data acordada es procedeix a fer una reclamació a la família des de direcció. En cas de pèrdua o danys, la reparació de trencadisses, deteriorament excessiu o pèrdua de l’ordinador seran a càrrec de la família. (veure NOFC capítol 7 Dispositius digitals secció 1 i 2)

 

 

  • Serveis digitals externs al centre

 

El centre té contractada la plataforma clickedu per a la  comunicació amb famílies, notes, etc. (més endavant se n’especifica els seus usos). També disposa del web del centre que centralitza tota la informació i documentació, i de l’entorn virtual d’aprenentatge MOODLE per a continguts acadèmics.

Disposem d’un servei tècnic informàtic extern que ajuda en la resolució de problemes informàtics i tècnics i per al manteniment d’equips.

 

 

  • Procediment d’alta d’usuaris 

 

Correspon al cap d’estudis gestionar l’alta als aplicatius i plataformes del centre de l’alumnat i professorat nouvingut, així com de les famílies, i donar-los un usuari i contrasenya per a que s’hi tingui accés. Cal adreçar-se a ell/a en cas de no tenir-les o que no funcionin correctament.

 

 

  • Organització de la documentació digital del centre 
  1. Al clickedu apartat arxius- documents validats, i només visible per al professorat, s’hi troba tota la documentació de centre (NOFC, documents organització de curs, programacions, PAT, PEC, projectes lingüístics, projecte silencis, xarxa competències bàsiques, laboratoris de transformació educativa, treball cooperatiu, EDC, actes, formularis d’amonestacions, etc).
  2. El web de l’institut té pública la informació sobre l’institut, els diferents estudis que s’hi ofereixen, activitats i informació sobre els projectes que s’hi fan com: Treball per Projectes, Whats Ep, Projecte Silencis, TIL, Programa TEI, Mediació, Projecte APS, Servei comunitari Gira’m el món, Projecte Erasmus, Taller Express. (veure web centre)

 

  • Gestió de les aules informàtiques, dels carros d’ordinadors i dels ordinadors de préstec, etc.