INSJOANORO@XTEC.CAT ·   973 268 399
  meet ·   gmail ·   classroom ·   moodle ·   clickedu ·   LOGIN

Material del centre a la venda

Informació general

Al nostre centre impartim el cicle formatiu de grau mitjà de “Guia en el medi natural i de temps de lleure”.

 

A causa d’aquesta activitat docent, el nostre centre genera una sèrie de material de segona mà, majoritàriament, bicicletes de muntanya que es renoven periòdicament i que, quan arriba el moment, es posen a la venda.

 

En tots els casos el material està revisat i es lliura en bon estat de funcionament i sense danys estructurals, però pot presentar senyals del seu ús que afectin a la seva estètica.

 

Es posen a la venda dos tipus de bicicletes:

Són models de diferents modalitats de gamma mitjana-alta, amb molt poc ús.

Són models de MTB de ral·li (XC) de gamma mitjana-baixa que es renoven passats tres anys d’ús.

Procediment
i fases d’adjudicació

Cada vegada que es preveu la venda d’un material, es penja a la web un anunci amb informació concreta de cada material, preu i calendari de recepció d’ofertes i previsió de la data de lliurament.


El criteri d’adjudicació del material és per ordre de sol·licitud de compra. Tot i aquest criteri, cal tenir en compte que s’estableixen tres fases consecutives en el temps. En una primera fase es donarà prioritat al professorat del cicle que el necessita com a eina de treball. Si el material no és adquirit per aquest col·lectiu, es donarà pas a una segona fase, on es donarà prioritat a les famílies i a la resta de treballadors del centre. Si en aquesta segona fase tampoc es concreta la compravenda, hi haurà una tercera fase en la qual s’obrirà la venda a qualsevol comprador.

 

Cal tenir en compte que les sol·licituds realitzades abans de l’inici de la fase que li correspongui a l’interessat, perdran l’ordre de prioritat i només seran contemplades després de totes les sol·licituds presentades dins de cada termini.

Presentació de les sol·licituds

Si està interessat en algun material dels anunciats, ha de fer una sol·licitud on-line dins de la fase que li correspongui, i que consta de:

 

Un primer formulari indicant el CODI del material desitjat i un PSEUDÒNIM. Aquest primer formulari fixarà l’ordre de prioritat obtingut* per aconseguir el material i les dades incloses seran públiques.
La base de dades que es genera amb el formulari 1 és consultar en temps real. Allà es veuen totes les sol·licituds que rep el centre a mesura que els interessats contesten el formulari 1. En aquesta base de dades, els sol·licitants poden comprovar la seva posició de prioritat. També es pot comprovar si la bicicleta li ha estat adjudicada, si heu quedat en llista d’espera o si hi ha alguna incidència amb la sol·licitud realitzada.

 

Tot seguit cal emplenar un segon formulari amb les dades personals i el mateix pseudònim, per garantir la privacitat de les dades. Aquesta base de dades no es fa pública, però és imprescindible fer-ho perquè la sol·licitud sigui vàlida.
Aquestes dades seran utilitzades pel centre per contactar amb els interessats i informar-los del dia d’adjudicació de les bicicletes.

 

OBSERVACIONS: Es pot adquirir una bicicleta per sol·licitud. Si es desitja més d’una unitat, s’han de trametre tantes sol·licituds com bicicletes es vulguin adquirir.
* L’ordre de prioritat obtingut es determina per la data/hora que li assigni el servidor a la sol·licitud, no per l’ordre d’aparició a les files de la base de dades.

Fes la sol·licitud

Emplena la sol·licitud indicant el codi de la bicicleta i el pseudònim del/de la sol·licitant

Formulari on fer constar el pseudònim i dades personals del/de la sol·licitant

Consulta en temps real de les sol·licituds i el seu estat

Adjudicació, recollida i pagament del material

Una vegada rebudes les sol·licituds dins el termini i en la forma escaient i seguint l’ordre de les 3 fases, el centre comunicarà als sol·licitants el dia de lliurament del material.


En el dia i hora informats, els interessats es presentaran al centre. El sol·licitant amb primer lloc a la llista de prioritat, podrà adquirir el material pagant en aquell moment l’import de l’anunci o desistir-hi de la compra. En cas que desisteixi, el segon interessat a la llista de prioritat podrà pagar i endur-se el material o desistir-hi i així successivament fins que algú adquireixi el material. En cas que ningú s’interessi pel material en l’acte de lliurament, el centre decidirà si el conserva en propietat o si torna a iniciar un nou procés de venda.


Una vegada engegat l’acte de lliurament, el sol·licitant que no estigui present en el moment de l’inici de l’acte de lliurament, perd la seva prioritat i passa al final de la llista d’espera.


En el cas del material que es posi a la venda per un valor superior als 500 € i que tingui un termini de lliurament NO immediat, es formalitzarà un contracte i s’abonarà una bestreta del 10% del valor de venda del material. En el moment del lliurament del material, es farà efectiu el pagament del 90% restant. En cas que el comprador no faci finalment efectiva la compravenda, no tindrà dret al reintegrament de l’import de la bestreta. En aquests casos, es podrà acordar amb el centre una prova del material.


Per a qualsevol aclariment, podeu trucar al centre al 973 268 399 i demaneu pel secretari.

VENDA BTT