INFORMACIÓ GENERAL

MATERIAL A LA VENDA:

Al nostre centre impartim el cicle formatiu de grau mitjà de “Guiatge d’activitats físico-esportives al medi natural”.

Degut a aquesta activitat docent, el nostre centre genera una sèrie de material usat, majoritàriament bicicletes de muntanya que es renoven periòdicament, i que es posen a la venda al final de cada curs.

Es posen a la venda dos tipus de bicicletes:

TEST BIKES: models de diferents modalitats de gamma mitja-alta, amb molt poc ús.

BICICLETES DE LLOGUER: models de MTB de rally (XC) de gamma mitja-baixa que es renoven als tres anys d’ús.

En tots els casos el material estarà revisat i es lliurarà en bon estat de funcionament i sense danys estructurals, però pot presentar senyals del seu ús que afectin a la seva estètica, com a material usat que és.

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT I FASES D’ADJUDICACIÓ:

Cada vegada que es preveu la venda d’un material, es penja una entrada en aquest bloc amb informació concreta de cada material, preu i calendari de recepció d’ofertes i de lliurament.

El criteri d’adjudicació del material és per ordre de sol·licitud de compra. Tot i aquest criteri, cal tenir en compte que s’estableixen tres fases consecutives en el temps. En una primera fase es donarà prioritat al professorat del cicle que el necessita com a eina de treball. Si el material no és adquirit per aquest col·lectiu, es donarà pas a una segona fase, on es donarà prioritat a l’alumnat i a la resta de treballadors del centre. Si en aquesta segona fase tampoc es concreta la compravenda, hi haurà una tercera fase en la qual s’obrirà la venda a qualsevol comprador.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Si s’està interessat en algun material dels anunciats, cal realitzar una doble sol·licitud on-line. Un primer formulari indicant el CODI del material desitjat i un PSEUDÒNIM. Aquest primer formulari fixarà l’ordre de prioritat i les dades incloses seran públiques. Tot seguit cal emplenar un segon formulari amb les dades personals i el mateix pseudònim, per garantir la privacitat de les dades. Perquè la sol·licitud sigui vàlida, s’han d’emplenar els dos formularis.

Els formularis per realitzar la sol·licitud de compra de tots els materials es troba a continuació:

FORMULARI DE SOL·LICITUD 1: CODI BICICLETA I PSEUDÒNIM

FORMULARI DE SOL·LICITUD 2: PSEUDÒNIM I DADES PERSONALS

En l’enllaç a continuació d’aquest paràgraf, es pot consultar en temps real totes les sol·licituds rebudes fins al moment. Així, el sol·licitant pot comprovar la seva posició de prioritat. També es pot comprovar si hi ha alguna incidència amb la sol·licitud realitzada.

CONSULTAR LES SOL·LICITUDS I EL SEU ESTAT

Cal tenir en compte que les sol·licituds realitzades abans de l’inici de cada fase perdran l’ordre de prioritat i només seran contemplades després de totes les sol·licituds presentades dins de termini.

ADJUDICACIÓ DEL MATERIAL:

Una vegada rebudes les sol·licituds en temps i forma correcta i seguint l’ordre de les 3 fases, el centre es posarà en contacte amb el primer sol·licitant de cada material, per concretar els detalls de la compravenda. En el cas que el primer sol·licitant desisteixi de la compra, es contactaria per ordre de sol·licitud amb el segon, tercer i successius sol·licitants fins fer efectiva la compra venda.

En el cas del material que es posi a la venda per un valor superior als 500€ i que tingui un termini de lliurament NO IMMEDIAT, es formalitzarà un contracte i s’abonarà una bestreta del 10% del valor de venda del material fins al lliurament del material, on es farà efectiu el pagament del 90% restant. En cas de que el comprador no faci finalment efectiva la compra-venda, no tindrà dret al reintegrament de l’import de la bestreta.

En el cas d’aquest material que es posa a la venda per un valor superior als 500€ amb lliurament no immediat, es podrà acordar amb el centre una prova del material en el període de temps comprés entre la signatura del contracte-pagament de la bestreta i la data de lliurament del material.

Per qualsevol aclariment, poden trucar al centre al 973268399 i demanar pel secretari.