Per què aquest bloc?

La lectura ens atrapa. Ens agrada llegir. Aprenem llegint. Llegim per aprendre. Gaudim del llegir.

En aquest bloc, la Comissió de llengües i el Grup impulsor TIL, ILEC i ARA ESCRIC de l’Institut Joan Oró de Lleida us volem ensenyar què fem per compartir aquesta il.lusió amb el nostre alumnat!!!!

2014-02-17 17.36.06

Projecte ILEC (Impuls de la Lectura)

 El centre va participar en el projecte ILEC (Impuls de la lectura) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya des del curs 2012-13 fins el 2014-2015.

Aquest projecte té com a  objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. Es treballa amb l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i el projecte es fonamenta sobre tres eixos:

1.- Saber llegir

L’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos.

2.- Llegir per aprendre

L’ús de la lectura per a l’aprenentatge. Els alumnes han de tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements en totes les àrees del currículum.

3.- Gust per llegir

El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

A nivell de centre aquest curs es participa en els Tallers de lectura (on es treballa i es reflexiona a l’entorn de quatre estratègies lectores, primer en unes sessions formatives i/o informatives, després de modelatge i finalment d’aplicació i execució a l’ aula per part dels professors implicats). Hi ha un grup de treball (Grup Impulsor) que, conjuntament amb la Comissió de llengües, s’encarrega de l’organització i de les tasques que s’han de realitzar.

També aquest any continuem, i, en certa manera, consolidem la proposta de les hores de lectura sistemàtica a les aules per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels  nostres alumnes. Es tracta de reservar vint minuts del nostre temps d’aula durant tota la setmana  per llegir i parlar del que s’ha llegit a tota l’ESO i el batxillerat. A més de moltes altres activitats que es van concretant al llarg del curs (setmana de sensibilització i d’escalfament, participació i compromís família-escola, xerrades literàries, hora del lector, lectura en veu alta, …).

 

 

Projecte Ara Escric

També hem participat al programa araESCRIC, impulsat pel Departament d’Ensenyament, que té com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l’èxit educatiu. Aquest programa s’ha desenvolupat des del curs 2015-2016 fins al 2017-2018.

 

Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües

L’objecte del programa Avancem és reforçar la competència plurilingüe dels alumnes implementant un ensenyament de les llengües competencial que incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre els professors de llengua. Aquest programa s’ha desenvolupat des del curs 2015-2016 fins al 2017-2018.

Guardar

Guardar

Guardar